ရွစ္လတာ ကုန္သြယ္မႈယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ေလးဘီလီယံခန္႔ပုိမ်ား

မူဆယ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဂိတ္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ယခုဘ႑ာႏွစ္ (၂၀၁၇ -၁၈) ပထမရွစ္လ(ဧၿပီမွ ႏုိ၀င္ ဘာ)အတြင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ သည္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူ ထက္ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈ ဘီ လီယံဖုိး ပုိမုိကုန္သြယ္ထားႏိုင္ ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီမွ ႏုိ၀င္ဘာလကုန္အထိ ကန္ေဒၚ လာ ၁၇ ဘီလီယံဖုိးကုန္သြယ္ထား ႏုိင္ၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကန္ ေဒၚလာ ၂၁ ဘီလီယံဖုိးကုန္သြယ္ ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘မွန္းထားတာထက္ ပုိလာ ႏုိင္တယ္။ ပုိ႔ကုန္က လယ္ယာ ထုတ္ကုန္နဲ႔ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္ (CMP)က႑ေတြက တက္လာ ေတာ့ ပုိ႔ကုန္ကပုိလာတယ္’’ ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အ တြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာ သည္။ ယခုဘ႑ာႏွစ္ရွစ္လအ တြင္း ကုန္သြယ္မႈတြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ ဖုိး ကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၃ ဘီလီ ယံႏွင့္ သြင္းကုန္တန္ဖုိး ၁၂ ဒသမ ၁ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြ ၂ ဒသမ ၇ ဘီလီယံရွိသည္ ဟု အဆုိပါ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ ျပန္ထားသည္။

ပုိ႔ကုန္မ်ားတြင္ စက္မႈကုန္ ေခ်ာထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ အ ထည္ခ်ဳပ္က႑ပုိမ်ားခဲ့ၿပီး စက္ မႈထုတ္ကုန္တင္ပုိ႔မႈ စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ ေက်ာ္ဖုိးရွိသည္။ ထုိပမာဏသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ဧၿပီမွ ႏုိ၀င္ ဘာအထိ ပုိ႔ကုန္ထက္ ကန္ေဒၚ လာ သန္း ၈၀၀ ပုိမုိတင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ သည္။ လယ္ယာထုတ္ကုန္လည္း ပုိမုိတင္ပုိ႔ထားႏုိင္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကာလတူထက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀ ေက်ာ္ပုိမုိတင္ပုိ႔ထား ႏုိင္ကာ စုစုေပါင္းကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၉ ဘီလီယံဖုိးတင္ပုိ႔ႏုိင္သည္ ဟု ဆုိသည္။

သြင္းကုန္တြင္ စက္မႈလုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္ၾကမ္းတင္ သြင္းမႈသည္ကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၈ ဘီလီယံျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ သည္။ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအတြက္ တင္ သြင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၃ ဘီလီယံဖုိးျဖစ္သည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ တြင္ ကုန္သြယ္မႈစုစုေပါင္း ကန္ ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလီယံရရွိရန္ လ်ာ ထားၿပီး ယင္းပမာဏထက္ပုိမုိျမင့္တက္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာနက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာ ဏေဒၚလာ ၂၉ ဘီလီယံရွိၿပီး ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကန္ ေဒၚလာ ၂၇ ဘီလီယံရွိသည္။