စီးပြားေရးက႑ ထိပ္ဆံုးဦးစားေပး သတ္မွတ္ေပးရန္အပါအဝင္ အခ်က္ေလးခ်က္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးျမင့္အႀကံျပဳ

စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္က ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးတိုးတက္ေစရန္ ၎၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ မႈကဲ့သို႔ စီးပြားေရးက႑ကို ထိပ္ ဆံုးဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေၾကာင္း အစိုးရက ရွင္းလင္းျပတ္ သားစြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရန္ အပါအဝင္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္ေစေရး အခ်က္ေလး ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီးပြားေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္က ယမန္ေန႔က အစိုးရအား အႀကံျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနာက္တြင္ ျပည္သူအမ်ားစုရွိေန ၿပီး ၎သည္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးတိုးတက္အားေကာင္းမႈကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးမည္ဟု ယံု ၾကည္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ကေျပာ သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  ေဆာင္ ရြက္ေပးရန္ အခ်က္ေလးခ်က္ကိုို  စဥ္းစားေပးရန္ ဦးျမင့္က တင္ ျပခဲ့သည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္ အဓိက အေရးပါသည့္သက္ဆိုင္သူ အား လံုးက ေထာက္ခံႏိုင္ေသာ စီးပြား ေရးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ေရးဆြဲ ေပးပါရန္ နမူနာအေျခခံအခ်က္ မ်ားကိုို ေဖာ္ျပခဲ႔ေၾကာင္း၎က ေျပာသည္။ အဆိုပါအခ်က္မ်ား သည္ စဥ္းစားရန္ အႀကံျပဳမႈသာ ျဖစ္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲရာ တြင္ လိုအပ္သင့္ေတာ္သလို ျပင္ ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေပးသင့္ ေၾကာင္းအႀကံျပဳသည္။ မဟာဗ်ဴ ဟာအၾကမ္းကို ေရးဆြဲျပဳစုၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တရားဝင္အ ေထာက္အထားအျဖစ္ အတည္ျပဳ ေပးရန္ တင္ျပႏိုင္ေၾကာင္း ၎က အႀကံျပဳသည္။

တတိယအခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အ ေနျဖင့္ ၎၏ စီးပြားေရးေကာ္မ တီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ စီးပြားေရးအႀကံ ေပးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအ ဆင့္စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ ကုန္ သြယ္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ အဆင့္ ေငြေၾကးေရးရာကိစၥမ်ား တြင္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ အႏွစ္ သာရရွိရွိ အျမင္ဖလွယ္မႈမ်ား လုပ္ေပးသင့္ေၾကာင္း တင္ျပ သည္။ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ား လြတ္ လပ္ပြင္႔လင္းစြာေျပာႏိုင္ရန္ အ ခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖန္တီးေပးရန္ ႏွင့္အားေပးရန္၊ ၎တို႔၏အႀကံ မ်ားကို

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမွာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးရန္လည္း အႀကံျပဳ သည္။ ၎တို႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရာတြင္လည္း အမီွအခုိကင္းစြာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္  လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္၊ ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးသင့္ေၾကာင္း လည္း အႀကံျပဳသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္   အစိုး ရသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္ရန္ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးႏွင္႔ အျခားအေရးပါသည့္ က႑မ်ားတြင္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေတြ႕ဆံုၿပီး ေျပာစကားမ်ားကို နားေထာင္ ကာ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္ အခဲမ်ားကို မွတ္သားၿပီး  ၎တို႔ အႀကံမ်ားကိုယူကာ အတိုင္ ပင္ခံ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စီးပြား ေရးျပန္လည္တိုးတက္ႏိုင္ေရးအ တြက္ လက္ေတြ႕အစီအစဥ္မ်ား ကို စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ရန္ အႀကံျပဳသည္။

ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼက စီးပြားေရး အႀကံေပးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အ ျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ အထိ သုေတသနႏွင့္ သင္ၾကားပို႔ ခ်ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဦးျမင့္က ယမန္ေန႔ညကက်င္းပ ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္ မ်ား ႏွင့္ စက္မႈ၊ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ညီလာခံတြင္ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ ရွိ စီးပြားေရးအေျခအေန၊ လက္ ရွိအေျခအေနကို ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ ရြက္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ား’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ က အထက္ပါအတိုင္း အစိုးရကို အႀကံျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိဒီခ်ဳပ္အစိုးရပထမ ႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ စီးပြားေရး မူဝါဒ ၁၂ ခ်က္သည္ ေယဘုယ် ဆန္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ေရးဆြဲထားသည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားစြာကို ေျပာင္းလဲထား ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီ စီးပြားေရး ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးကလည္း မူ ဝါဒထုတ္ျပန္ေၾကညာအၿပီးတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

‘‘အတိုခ်ံဳးေျပာရရင္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခ အေနဟာ နာမက်န္းဘူးလုိ႔ ကြၽန္ ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ဒီစီးပြားေရး နာမက်န္းမႈကုိကုသဖုိ႔ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးရန္၊ ေဆးစစ္ေရာဂါရွာ ေဖြရန္၊ ၫႊန္းထားသည့္ေဆး ေသာက္ရန္ စသျဖင့္လုိက္ေဆာင္ ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎က တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကုိ သုံးသပ္ သည္။

၁၉၄၈ မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ   ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီကုိေလ့လာ၍ ၁၉၅၀ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ ဂ်ီဒီပီကိန္းဂဏန္း ႏွစ္လုံးအထိ တိုးတက္မႈငါးႀကိမ္ရွိၿပီး တိုး တက္မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၇၀ မွ ၁၉၉၀ ေက်ာ္အထိ ကိန္းဂဏန္း ႏွစ္လုံးေက်ာ္သည္မရွိခဲ့ဘဲ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၀ အထိ ၁၁ ႏွစ္ အထိ ကိန္းဂဏန္းႏွစ္လုံးအထက္ တုိးတက္မႈရရွိခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း၏ ဂ်ီဒီပီမွာ ၁၉၃ ဒသမ ၂ ေဒၚလာ သာရွိခဲ့ၿပီး အာဆီယံတြင္ ေအာက္ ဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ တြင္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံကုိ အမီလုိက္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ တစ္ဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီမွာ ၁၃၀၀ ခန္႔ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕(IMF)က ၂၀၂၀ -၂၁ အေရာက္တြင္တစ္ဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီ ၁,၈၃၂ ေဒၚလာ ျဖစ္မည္ဟုခန္႔မွန္း ထားသည္။ လာအုိႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၅ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီမွာ ၂,၁၅၉ ေဒၚလာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ အျပင္ လာအိုမွာ ေနာင္ငါးႏွစ္တြင္ ဆက္ လက္တုိးတက္ဦးမည္ျဖစ္၍ IMF ခန္႔မွန္းထားသည့္အတိုင္းတိုး တက္ခဲ့လွ်င္ပင္ လက္ရွိအစုိးရ သက္တမ္းအတြင္း လာအုိကုိအမီွ လုိက္ႏုိင္ရန္အလားအလာနည္း ေနေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။