ျပည္သူက ေရြးမယ့္ ျပည္ထဲေရး

မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုက မဲ႐ံုသို႔ သြားရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ဆိတ္သုဥ္းရန္တစ္စတစ္စ နီးကပ္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးႏုိင္ငံေရး သုခမိန္မ်ားက မိန္႔ဆိုခဲ့သည္။

ဤေနရာတြင္ ျပည္သူလူထု က အဘယ္ေၾကာင့္ မဲေပးရန္ စိတ္ဝင္စားမႈေလ်ာ့နည္းလာသနည္း ဟူေသာ ေမးခြန္းကို ေမးရန္ရွိမည္ ဟု ထင္သည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ႏုနယ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည့္အတိုင္း မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို အယံုအၾကည္မရွိသည့္ အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ား မဟုတ္၍ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ ျပည္သူ႔အ က်ိဳးမေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အခါ ျဖစ္ေစ ျပည္သူလူထုသည္ မဲ႐ံုသို႔ သြားရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈ နည္းလာတတ္သည္ကို ေတြ႕ရ သည္။

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီေခတ္တြင္ ပါတီ၏ဦးေဆာင္ မႈျဖင့္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပခဲ့ သည္။ ျပည္သူ႔ေကာင္စီဆိုသည္ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီမွ တိုင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာင္စီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္စီ၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္စုေကာင္စီအထိ အာဏာအ ဆင့္ဆင့္ ခြဲေဝအုပ္ခ်ဳပ္သြားျခင္း ျဖစ္၏။ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ မ်ား၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ရပ္ေက်းေကာင္စီဝင္မ်ားကို ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သူမဆိုပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မရွိ။ ပါတီက ေရြးခ်ယ္သေဘာထားေပးသူမ်ား သာ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိ သည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသေဘာမပါ။ ဦးျဖဴကို ရပ္ေက်းေကာင္စီအ တြက္ ပါတီက သေဘာထားေပး လွ်င္ ဦးျဖဴကိုသာ မဲေပးရသည္။ ဦးျဖဴကို ႀကိဳက္လွ်င္ အျဖဴပံုးထဲ သို႔ထည့္၊ မႀကိဳက္လွ်င္ အမည္းပံုးထဲသို႔ ထည့္႐ံုသာ။ ဦးျဖဴေထာက္ခံမဲအရနည္းၿပီး ႐ံႈးလွ်င္ ထြက္၊ ေနာက္ထပ္ ဦးနီဆိုေသာသူကို ပါတီက သေဘာထားေပးၿပီး မဲပံုး ေထာင္ျပန္သည္။ မိမိတို႔လူေတြ ကို မႏုိင္မခ်င္း ၿပိဳင္ခိုင္းေနျခင္း ျဖစ္၍ မဲေပးရသည့္အႏွစ္သာရက သိပ္မရွိေတာ့။

ထိုအထဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က မဲခိုးလိုက္ေသး သည္။ ရပ္ေက်းျပည္သူ႔ေကာင္စီ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုတြင္ မဲ႐ံုမွဴး မ်ားႏွင့္ ေကာ္မရွင္က မဲေရတြက္ ရာ ဦးျဖဴသည္ ေထာက္ခံမဲအား လံုးရရွိၿပီး ကန္႔ကြက္မဲတစ္မဲမွ မရရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ လိုက္သည္။ ဤတြင္ ရပ္ကြက္အ တြင္းရွိ မဲေပးသူတစ္ဦးက ေကာ္မ ရွင္သို႔ လာေရာက္ကန္႔ကြက္ေတာ့ သည္။ မဲေပးသူက ‘‘ဘာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္မဲမရွိရတာလဲ’’ဟု ေကာ္မရွင္ကို ေမးသည္။ ေကာ္မရွင္က ‘‘မရွိလို႔ မရွိတာေပ့ါ’’ ဟု ေျဖသည္။ မဲေပးသူက ‘‘က်ဳပ္ကိုယ္ တုိင္ အမည္းပံုးထဲထည့္ခဲ့ရဲ႕သားနဲ႔ ဘာလို႔ မရွိရတာလဲ’’ေမးေတာ့ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ေတြ ပါးစပ္ အေဟာင္းသားျဖစ္ရေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ပါတီအာဏာ ရွင္ေခတ္ျဖစ္ေန၍ ကန္႔ကြက္မႈမွာ အထမေျမာက္ခဲ့။ ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ မဲေပးသူ၏ယံုၾကည္မႈက ေတာ့ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္တြင္ လည္း ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈ မရွိသူေတြ ပါဝင္လာသည္။  

ယခုလည္း ရပ္ကြက္(သို႔မ ဟုတ္)ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာဥပေဒ(ပ၊ ဒု၊ တ အႀကိမ္ ျပင္ဆင္ၿပီး) အရ ရပ္ေက်းအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ၫႊန္ ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကီး ၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားက ဆယ္အိမ္စုမွဴး၊ ရာအိမ္စုမွဴးမ်ားေရြးခ်ယ္ ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။

၂၀၁၆ တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ ရပ္ေက်းအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ အိမ္ ေထာင္စုတစ္စုတြင္ အသက္(၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူတစ္ဦး မဲေပးခြင့္ရရွိ လာၿပီး စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ထား သည့္ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး မ်ားလည္း ရိွလာမည္ျဖစ္သည္။ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ကို ယခင္က ရပ္မိရပ္ဖဟု သံုးႏႈန္းခဲ့ေသာ္ လည္း ယခုအခါ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး သည္အထိသာ တည္ရွိမည္ျဖစ္ သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အေရြး ခ်ယ္ခံသူ၏ အရည္အခ်င္းကို သတ္မွတ္ရာတြင္လည္း ပညာအ ရည္အခ်င္းႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး ဖူလံုျပည့္စံုမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ကို ပယ္ဖ်က္ပစ္လိုက္သည္။ ရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္)ေက်း ရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြး ေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒပါ လုပ္ငန္း စဥ္အဆင့္ဆင့္မွာ လႊတ္ေတာ္ေရြး ေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ထက္ပင္ ပို၍ ဆယ္လီစိတ္သလို ရွိေနသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ငါးဦးကိုပင္ ျပည္သူလူထုက မဲေပးေရြးခ်ယ္ရ ၿပီး ဆယ္အိမ္မွဴးတစ္ႀကိမ္၊ ရာ အိမ္မွဴးတစ္ႀကိမ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးတစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ျပည္သူ လူထုက ေလးႀကိမ္ မဲေပးၿပီးခါမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးျဖစ္ ရန္မွာလည္း အနည္းဆံုး မိမိႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုးေနထုိင္သည့္ ဆယ္ အိမ္က ေထာက္ခံရန္လိုအပ္သ လို ဆယ္အိမ္စုမွဴးဆယ္ဦးက ေထာက္ခံသည့္ ရာအိမ္မွဴးျဖစ္ရန္ လည္း လိုအပ္သည္။ ရာအိမ္မွဴး မျဖစ္ဘဲနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဝင္အ ေရြးခံ၍မရ။ ဆယ္အိမ္မွဴးႏွင့္ ရာ အိမ္မွဴးမ်ားမွာလည္း ျပည္သူက တရားဝင္ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ား ျဖစ္၍ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးကလည္း မိမိသေဘာျဖင့္ ၎တို႔၏တာဝန္ကိုဝင္ေရာက္ရပ္ စဲပိုင္ခြင့္မရွိေတာ့ပါ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပ ေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္၏အာဏာပိုင္ အႀကီးအကဲမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္ၿပီး ၎မွတစ္ဆင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ထိုမွ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားဆီ အာဏာ အဆင့္ဆင့္ ခြဲေဝအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကို ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတက ခန္႔အပ္သည္။ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ၿပီး အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ဝန္ထမ္း မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယခုေရြးခ်ယ္ မည့္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား သည္လည္း အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဦးစီးဌာန၏ ဝန္ထမ္းျဖစ္ၾက မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ၏အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားတစ္ခုလံုး၌ ျပည္ သူလူထုက တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ မည္မွာ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားသာ ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူက ေရြးမယ့္ ျပည္ထဲေရးဟုဆိုခ်င္သည္။

ယခင္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဆယ္အိမ္စုမွဴး မ်ားကသာ မဲေပးေရြးခ်ယ္ရသျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့ၿပီး စစ္အစိုးရလက္ထက္က ရယက ဥကၠ႒မ်ားကသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အျဖစ္ ျပန္လည္အေရြးခ်ယ္ခံရ ျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ရာအိမ္မွဴးမ်ားကို မိမိသေဘာျဖင့္ ခန္႔အပ္သျဖင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ သည္။

ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားကို ျပည္သူလူထုက တိုက္ ႐ိုက္မဲေပးခြင့္ရျခင္းမွာ ပထမဆံုး အႀကိမ္ျဖစ္သျဖင့္ ထိုအခြင့္အေရး ကို လက္လႊတ္မခံသင့္ပါ။ ေရြး ေကာက္ပြဲကို စိတ္မဝင္စား၍ မဲ႐ံု သို႔ မသြားလွ်င္ သင္၏အနီးကပ္ ဆံုး ရန္သူက သင့္ေနာက္ေက်ာ သို႔ ေရာက္လာပါလိမ့္မည္။ ရပ္ ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေကာင္းမ်ား သည္ သင့္ရပ္ကြက္ႏွင့္ သင့္အ သက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို အနီး ကပ္ဆံုးအကာအကြယ္ေပးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆိုးမ်ားကေတာ့ သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုတို႔၏အနီး ကပ္ဆံုး အႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါ လိမ့္မည္။ ျပည္ထဲေရးကို ျပည္သူ   က ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္မွာ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသာ ျဖစ္သ ျဖင့္ မဲေပးဖို႔ ႀကိဳးစားၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။   ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)