ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္၌ ေရလုိုအပ္ခ်က္ျမင့္မားေနဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

တတိယအႀကိမ္ အာရွ−ပစိဖိတ္ ေရညီလာခံဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရအ ရင္းအျမစ္ မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ ေရလုိအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေန ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေထာက္ျပၿပီး ေရေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေရကုိအေျခခံသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ရရွိေစရန္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္အ ျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသည့္ တတိယ အႀကိမ္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေရညီလာ ခံဖြင့္ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပရာ အဆုိပါ အခမ္းအနားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယင္းသုိ႔ ေျပာၾကားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ ပင္ခံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။


တတိယအႀကိမ္ အာရွ-ပစိ ဖိတ္ ေရညီလာခံဖြင့္ပဲြအခမ္းအ နားသုိ႔ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း ၄၈ ႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံ့အႀကီးအကဲမ်ား၊ ေရႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူ မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ သည္။

လူတိုင္းအတြက္ ေရသည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအ တြက္ အဓိကအခန္းက႑က ပါ ၀င္ေနေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင့္ ထိ ခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေရကုိအေျခခံသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈမ်ားရရွိေစေရး ေရကုိ အ ေျခခံသည့္ စီးပြားေရးကုိ ဖန္တီး ရန္ႏွင့္ ေရႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေဆာင္ ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အထက္ ပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိ ရွင္းျပ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရအရင္း အျမစ္မ်ားစြာရွိသည့္အျပင္ ေရ အားမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ လုပ္ႏုိင္မႈ မ်ားျပားေသာ္လည္း ေရအရင္းအျမစ္ မ်ားျပားျခင္း သည္ ေရသယံဇာတရွားပါးမႈ မရွိ ဟု ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

မုိးရြာသြန္းမႈ မညီမွ်ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေရသယံဇာ တအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈတို႔ေၾကာင့္ လုိအပ္ သည့္အခ်ိန္၊ လုိအပ္သည့္ေနရာ တြင္ လုံေလာက္ေသာေရမရရွိဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ သည္။

လူဦးေရ မ်ားျပားလာမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈတို႔ေၾကာင့္ ျမန္ မာႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေရလုိအပ္ ခ်က္ျမင့္မားလာေၾကာင္း၊ ထုိ႔ အျပင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လာျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာအေျခ ျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ား၌ ေရလုိအပ္ခ်က္ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ၎က ဆုိ သည္။

 အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရသယံဇာတ အ ရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ဖိအားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ Myan-mar National Water Law ကုိ ကမၻာ့ဘဏ္အကူအညီျဖင့္ ေရး ဆြဲေနသည္။

ေရအေျခခံ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ေရေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ မ်ား ေလ်ာ့ပါးေရးဟူသည့္  တာ ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းထား သည္။

အစုိးရသည္ ေရႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုး တက္လာေရး လုံၿခံဳေရးေကာင္း မြန္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ လုိအပ္သည့္ မူ ၀ါဒ၊ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး ေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာသည္။

 ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ဖိတ္ ေခၚခဲ့သည္။

အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသမွ လူ သန္း ၃၃၀ ခန္႔သည္ တစ္ရက္ လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၉ ေအာက္သာရရွိေသာ အလုပ္မ်ား ကုိ လုပ္ကုိင္ေနရၿပီး သန္း ၃၀၀ ခန္႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္ ေရ မရရွိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဖန္လုံအိမ္အာနိ သင္ျဖစ္ေပၚေစေသာ ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈသည္ အျခားေဒသ မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ပုိမုိမ်ားျပား လာ၍ အဆုိပါအခ်က္မ်ားကုိ ေဒ သတစ္ခုလုံးအတြက္ ျပဳျပင္ရမည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသသည္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္အထူေျပာဆုံးေဒသျဖစ္ ရာ ညီၫြတ္မႈျဖင့္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံတုံ႔ ျပန္ရန္ တြန္းအားေပးသကဲ့သုိ႔ ရွိ ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာၾကားသည္။

တတိယအႀကိမ္ အာရွ-ပစိ ဖိတ္ေရညီလာခံကုိ ႏွစ္ရက္က်င္း ပမည္ျဖစ္ၿပီး ၄၈ ႏုိင္ငံမွ ကုိယ္ စားလွယ္ ၆၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ လ်က္ရွိသည္။

ပထမအႀကိမ္ အာရွ-ပစိ ဖိတ္ ေရညီလာခံကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေရညီလာခံကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၌လည္းေကာင္း က်င္း ပခဲ့သည္။