စစ္အစိုးရလက္ထက္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ အစိုးရပိုင္ဆီဆိုင္မ်ား ပုဂၢလိကသို႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေျမငွားခႏႈန္းနည္း၍ ျပန္လည္စိစစ္မည္

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ (စစ္ အစိုးရလက္ထက္)က မြန္ျပည္ နယ္ရွိ အစိုးရပိုင္စက္သံုးဆီဆိုင္ မ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ ေရာင္းခ်ရာ တြင္ ေျမငွားခႏႈန္းနည္းသျဖင့္ နစ္ နာသည့္ ေငြမ်ားျပန္လည္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ ျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီး ဦးမင္းထင္ေအာင္ ဟန္က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရ စက္သံုးဆီဆိုင္ ၁၇ ဆိုင္ရွိၿပီး ၂၀၁၀ တြင္ ပုဂၢလိကသို႔ အၿပီးအျပတ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ေရာင္းခ် ရာတြင္ ေျမငွားခကို ေဒသအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမရွိေသးသည့္ ေျမေပါက္ ေစ်းႏႈန္း၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ သတ္မွတ္ခဲ့၍ အဆိုပါစက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းယူ ထိန္းသိမ္းရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္က မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ ထူးက ေမးျမန္းသည္။

 ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ စက္သံုးဆီဆိုင္ မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သိမ္းယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ ရန္ အစီအစဥ္မရွိဘဲ ယခင္ေရာင္း ခ်ခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္းနည္းပါး၍ ႏုိင္ငံေတာ္က နစ္နာမႈမရွိေစရန္ စိစစ္သံုးသပ္ေနေၾကာင္း ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားသည္။

‘‘ဒီကိစၥက  ႏိုင္ငံေတာ္က တရား၀င္လုပ္ထားတဲ့ ကိစၥျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရရဲ႕မူ အရ ျပန္သိမ္းတာကို မလုပ္ဘူး။ နစ္နာထားတဲ့ တန္ဖုိးေငြ ျပန္ရ ေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ဗဟိုေကာ္ မရွင္ဖြဲ႕ၿပီး စံုစမ္းဖို႔အတြက္ ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။ ထုိစက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားကို ေျမငွားရမ္းမႈသည္ BOT စနစ္ျဖင့္ ငွားရမ္းထားျခင္း မဟုတ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္က နစ္နာၿပီး ယင္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က စိစစ္သံုးသပ္ေန ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရပိုင္ စက္သံုးဆီဆိုင္ ၂၄၆ ဆိုင္ရွိၿပီး ၂၀၁၀ မတ္လက ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲ ေျပာင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာသို႔ ဆက္လက္ေရာင္း ခ်ေပးရမည့္ အေရာင္းဆိုင္မ်ား ထားရန္  ပုဂၢလိကက႑သို႔ စက္ သံုးဆီတင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် ေရး စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက စီမံခ်က္ေရးဆြဲခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္စက္သံုးဆီဆိုင္အား လံုးကို ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ရန္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္က ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ေၾကာ္ျငာထည့္ကာ အဆုိျပဳလႊာေခၚခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ မတ္လ ၁၅ ရက္ကစ၍ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ပထမအႀကိမ္ ၁၅၅ ဆိုင္၊ ဒုတိယ အႀကိမ္ ဆိုင္ ၈၀ ႏွင့္ တတိယအ ႀကိမ္ ၁၁ ဆိုင္လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ် ခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္သတၱမအစည္းအေ၀း တြင္ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၏ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။