စက္စဲကမ္းေျခကို ျပည္နယ္အစိုးရ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ ထားရွိရန္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားတင္ျပ

 မြန္ျပည္နယ္ စက္စဲ ကမ္းေျခကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ထားရွိ ရန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္  လႊတ္ေတာ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္ မတီက ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္၌ စက္စဲ ကမ္းေျခႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီ ရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အထက္ပါအတိုင္း တင္ျပသည္။

စက္စဲကမ္းေျခတြင္ စီးပြား ျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕က ၀င္ေငြရရွိမႈနည္းေနသျဖင့္ ထိုကမ္းေျခကို ျပည္နယ္အစိုးရအ ဖြဲ႕က တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္ၿပီး ၎ တို႔၏ လက္ေအာက္တြင္ စီမံခန္႔ ခြဲရန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦးက လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

‘‘စက္စဲကမ္းေျခမွာ အတင္း အဓမၼ အခြန္ေကာက္မွ မဟုတ္ဘဲ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ ၀င္ေငြအခြင့္ လမ္းမ်ားရရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါ တယ္။ စက္စဲကမ္းေျခမွာ လက္၀ါး ႀကီးအုပ္ၿပီး စီးပြားရွာေနတဲ့ လူေတြရွိတဲ့အတြက္ ေဒသခံျပည္သူေတြ စား၀တ္ေနေရး ခက္ခဲေနတာ ရွိ တယ္။ ဒီကိစၥကို စီမံခန္႔ခြဲသင့္တာ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု သထံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚ ခိုင္ခိုင္လဲ့က ေျပာသည္။

ထိုအစီရင္ခံစာကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၅ ပုဒ္မခြဲ (စ)အရ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိၿပီး ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ထိုအစီရင္ခံစာကို ေပးပို႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိက လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။