လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အာဆီယံစံႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ စံႏႈန္းမ်ား ေရးဆြဲမည္

ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္ ခြန္ကေလးေက်းရြာတြင္ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာလာေရာက္လည္ပတ္ေသာခရီးသြားမ်ားကိုေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − Actionaid

ႏုိင္ငံတစ္၀န္းတြင္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေနသည့္ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (CBT)ေဒသမ်ားကုိ အာဆီယံစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္စံႏႈန္းမ်ား ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။


‘‘အာဆီယံစံႏႈန္းေတြရယ္၊ ၀န္ႀကီးဌာနကေန သတ္မွတ္ထား တဲ့စံႏႈန္းေတြရယ္ အားလုံးေပါင္း စပ္ၿပီးေတာ့မွ ကုိယ့္ႏုိင္ငံနဲ႔ကုိက္ ညီတဲ့စံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎ က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဒသမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဟုိ တယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီး ဌာနကသတ္မွတ္ထားသည့္စံႏႈန္း မ်ားျဖင့္သာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီး ေနာက္ပုိင္း၌ အာ ဆီယံေဒသတြင္ အသုံးျပဳေနေသာ စံႏႈန္းမ်ားရယူကာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ စံႏႈန္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။

CBT စံႏႈန္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ ေရး ကြန္ဖရင့္တစ္ခုကုိ ဟုိတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ကဦးစီး၍ ဒီဇင္ဘာ ၇ ႏွင့္ ၈ ရက္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆုိပါစံႏႈန္းမ်ား ေပၚထြက္လာေရး လူဇင္ဘတ္ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ LUX DEV၊ ဂ်ာမနီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (GIZ) ႏွင့္ CBT ကြန္ရက္တို႔ကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

 ‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႐ုိးရာ ဓေလ့စ႐ုိက္နဲ႔ အလွအပမ်ားတည္ ရွိရာ ေနရာေဒသအမ်ားအျပားရွိ တဲ့အတြက္ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီး သြားလုပ္ငန္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ အရည္အခ်င္းေကာင္းေတြရွိေန တာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရပ္ရြာလူ ထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းစံ ႏႈန္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေဒသခံျပည္ သူေတြကုိ တိုက္႐ုိက္အက်ိဳးစီးပြား ခံစားခြင့္ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ ကခ်င္၊ က ယား၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မေကြး တိုင္း၊ ရွမ္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ ကုိင္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းတို႔ရွိ ေက်း ရြာ ၂၀ ေက်ာ္တြင္ ခရီးစဥ္ေဒသ ကုိးခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။