ဧရာဝတီအပါအဝင္ ျမစ္ႀကီးေလးစင္း၏ ဓာတုဓာတ္ႂကြင္းပါဝင္မႈ ေလးႏွစ္တာစစ္ေဆးမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျမစ္ႀကီးေလးစင္း တြင္ ဓာတုဓာတ္ႂကြင္းပါဝင္မႈႏႈန္း ကို ႏုိင္ငံျခားတကၠသိုလ္ႏွစ္ခု၊ ရန္ ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ စိမ္းလန္းအမိ ေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔ ပူး ေပါင္း၍ ေရအရည္အေသြးပံုမွန္ စစ္ေဆးမည္ဟု စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွ ပတ္ ဝန္းက်င္ေရးရာတာဝန္ခံ ကိုေအး ခ်မ္းေမာင္က ေျပာသည္။


ဧရာဝတီ၊ ခ်င္းတြင္း၊ သံလြင္ႏွင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္တုိ႔၏ ေရအ ရည္ေသြးစစ္ေဆးျခင္းကို ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္၊ ကန္းဘရစ္ခ်္ တကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ စိမ္းလန္း အမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၇ မွ ၂၀၂၁ အထိ ေလးႏွစ္တာ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ ျမစ္ႀကီးေလးစင္း၏ ေရအ ရည္အေသြးစစ္ေဆးရာတြင္ မာ က်ဴရီ၊ ခဲ၊ ဆုိင္ယာႏိုက္၊ အာဆင္း နစ္၊ ေကာ့ပါး စသည့္ဓာတုဓာတ္ ႂကြင္းမ်ား ပါဝင္မႈႏႈန္းကို အဓိက ထားစစ္ေဆးမည္ဟုဆုိသည္။

‘‘ေရအရင္းအျမစ္နဲ႔ ေအာက္စ္ ဖို႔ဒ္က ၂၀၁၄ ကတည္းက လုပ္ခဲ့ တာၾကာၿပီ။ ခ်င္းတြင္းျမစ္နဲ႔ ဧရာ ဝတီျမစ္ အရည္အေသြးေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာေရးက လုပ္တာ ၾကာၿပီ။ အခုက တကၠသိုလ္ႏွစ္ခု ေပါင္းၿပီး အရပ္ဘက္ဓာတ္ခြဲခန္းနဲ႔ လုပ္တာ။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အ တြက္လည္း ေဒတာရသြားမယ္’’ဟု ကိုေအးခ်မ္းေမာင္က ေျပာသည္။

ေရအရည္အေသြး စစ္ေဆး ျခင္းကို ျမစ္အေျခအေနေပၚမူတည္ ကာ တစ္လတစ္ႀကိမ္ (သို႔မဟုတ္) သံုးလတစ္ႀကိမ္ (သို႔မဟုတ္) ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ေကာက္ယူ မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ျမစ္မ်ားအတြင္း ေရ နမူနာမ်ား ေကာက္ယူကာ စိမ္း လန္းအမိေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္း၏ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ စစ္ ေဆးၿပီး ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ထပ္မံစစ္ေဆးကာ ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈၿပီးပါက ရလဒ္ကို ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။

Top News