ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္တြင္ စတင္အသက္ဝင္မည္

 ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ရွယ္ယာ ၃၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းအထိ ခြင့္ျပဳေပးမည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒကို ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ စတင္က်င့္ သံုးမည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸ ဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈႈဦးစီးဌာနၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ ဦးက ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ လႊတ္ ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ စတင္သက္ဝင္ က်င့္သံုးရန္အခ်ိန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေသြဖည္ေစသည္ဟု ႏိုင္ငံျခား သတင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕ေရးသားမႈမ်ားမွာ နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းေၾကာင့္ဟု ဦး ေအာင္ႏိုင္ဦးက ရွင္းျပသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္က ဒါကို အျမန္ ထုတ္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တြန္း တြန္းတိုက္တုိက္နဲ႔  လုပ္လုိက္ရင္ စံခ်ိန္မမီရင္ ကြၽန္ေတာ္ေရာ၊ ေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး ဘဏ္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခား သားေတြေရာ မေကာင္းဘူး ျဖစ္ သြားမွာစိုးလို႔ အခ်ိန္ယူၿပီး လုပ္ ေနတာပါ’’ ဟု ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ တရားဝင္ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ၎က ေျပာသည္။

ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသည္ ျမန္ မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒထက္ပို႐ႈပ္ေထြးၿပီး အေရးႀကီးသည့္ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ျခင္း၊ ကုမၸဏီမ်ား အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ သက္ ဆိုင္သည့္ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားဆက္တိုက္ ျပ႒ာန္းရန္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဥပ ေဒစတင္က်င့္သံုးမည့္အခ်ိန္ကို ရွစ္လခန္႔ ယူထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးကဆိုသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံအ ခ်ိဳ႕တြင္ ကုမၸဏီဥပေဒကို အသစ္ ျပင္ဆင္ရာ၌ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီး တစ္ႏွစ္သံုးလမွ ေလးလခန္႔ အခ်ိန္ ယူ၍ စတင္က်င့္သံုးမႈမ်ား ရွိသည္ ကိုႏႈိင္းယွဥ္၍ ၎ကရွင္းျပသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္း မ်ား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားသည့္  ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အျမန္ ဆံုးက်င့္သံုးႏိုင္ရန္ ဆႏၵရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္အသင္းခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္တစ္ဦးကလည္း ေျပာသည္။

‘‘ကုမၸဏီဥပေဒ အသစ္က အေတာ္ေကာင္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဆြဲေဆာင္ ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပ႒ာန္း ထားတာကို ေတြ႕ရတယ္’’ ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးေဇာ္ေဖဝင္း ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီ မ်ားတြင္ ယခင္က ႏိုင္ငံျခားသား ရွယ္ယာကို ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာခြင့္ ျပဳခဲ့ရာမွ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုး  ျမႇင့္ေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံျခားမွရင္း ႏွီးမတည္ေငြမ်ားစြာ ဝင္ေရာက္ လာႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။ ဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ ယခင္က ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား  ဝယ္ယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရွိသည့္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား အပါအဝင္ ေရႊ႕ ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို လည္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိႏိုင္မည္ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ရွင္းျပသည္။ ႏိုင္ငံျခားသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီ မ်ား ဥပေဒအသစ္က မ်ားစြာ ေျဖ ေလွ်ာ့ေပးထားျခင္းသည္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေငြ ေၾကး၊ နည္းပညာမ်ားကို ရယူရန္  အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္သည္။