ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ေကတီဗီႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးစင္တာမ်ားမွ အခြန္ရေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေမးခြန္းထုတ္

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ေကတီဗီႏွင့္ အျခားေဖ်ာ္ေျဖေရး စင္တာမွ အခြန္ရေငြမ်ားကို ဘတ္ ဂ်က္ရေငြစာရင္းတြင္ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေဖာ္ျပေပးေစလို ေၾကာင္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္၌ ေမးခြန္းထုတ္ ခဲ့သည္။


ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ကျပဳလုပ္ သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္အ စည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၈ ဧၿပီမွစက္ တင္ဘာအတြက္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳရာ ၌ ေဒၚၾကည္ျပာက အထက္ပါအ တိုင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

‘‘KTV နဲ႔ အျခားေဖ်ာ္ေျဖေရး စင္တာက ရေငြေတြကို ဘတ္ဂ်က္ရေငြေတြမွာ ဘယ္ေနရာမွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားတာ မေတြ႕ ရပါဘူး။ ရန္ကုန္တုိင္းမွာ KTV နဲ႔ တျခား ေဖ်ာ္ေျဖေရးစင္တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အဲဒီရေငြ ေတြကို ဘယ္စာရင္းထဲမွာ ထည့္ လဲဆိုတာ သိလိုပါတယ္’’ ဟု ၎ က ေမးျမန္းသည္။

ေကတီဗီႏွင့္အျခားေဖ်ာ္ေျဖ ေရးစင္တာ၏ အခြန္ရေငြမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီ၏ ရေငြစာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိသလိုအေထြ ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ သာ မန္ရေငြစာရင္းထဲတြင္လည္း ေဖာ္ ျပထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ေဒၚၾကည္ျပာက ဆက္လက္ေျပာသည္။

တရားဝင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေသာ ေက တီဗီဆိုင္မ်ား၏ အခြန္ရေငြ မည္ မွ်ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအ တြင္း ေကတီဗီ ႏွင့္အျခားေဖ်ာ္ေျဖ ေရးစင္တာ အေရအတြက္ မည္မွ် ရွိသည္ကို ယေန႔ (ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္) တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ရန္ကုန္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ ေျဖၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚ ၾကည္ျပာကေျပာသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ က်န္းမာေရး က႑ႏွင့္ မသန္စြမ္းက႑အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးႏိုင္ မည့္ မူဝါဒေကာင္းမ်ားရွိရန္ လို အပ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအ ထိ ေျခာက္လအတြင္း ရန္ကုန္ တိုင္းဘ႑ာေငြအရ အသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္ မတီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီး ဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ စည္ပင္သာ ယာေရးအဖြဲ႕၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး ဌာန၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနစသည့္ ဌာနဆိုင္ ရာမ်ား၏ အခြန္ရေငြသည္ က်ပ္ ၁၆ ဘီလီယံေက်ာ္၊ သာမန္ရေငြ က်ပ္ ၁၃၃ ဘီလီယံခန္႔ရွိေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြား ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

More in News Section