ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ဦးေဆာင္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒေရးရာႏွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း

စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဆာင္မည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒေရး ရာႏွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးအဖြဲ႕ ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳဖြဲ႕ စည္းသည္။


တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ားကသာ ေလ့လာရန္ ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာကိစၥ ရပ္မ်ားမွအပ က်န္အေၾကာင္းအ ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေလ့လာရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ေကာ္မတီဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ အရ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ ေလ့လာသံုး သပ္ေရးအဖြဲ႕ကို တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ တို႔ႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ ဦးလင္းႏိုင္ျမင့္က ေျပာ သည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕တြင္ စီးပြားေရး ပညာရွင္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားပါ၀င္ၿပီး ဒုတိယဥကၠ႒ အျဖစ္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးသိန္းေဇာ္က တာ၀န္ယူ သည္။

ယင္းအဖြဲ႕၏ သက္တမ္း သည္ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနအရ တစ္ႏွစ္ျပည့္ပါ က လိုအပ္သည့္အခါ သက္တမ္း တိုးႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဖြဲ႕၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ ခြင့့္မ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒က လိုအပ္ခ်က္အရ အႀကံဉာဏ္ေတာင္းခံသည့္အခါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရမည္ ျဖစ္ သည္။

ဥပေဒေရးရာႏွင့္ ေလ့လာ သံုးသပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားႏွင့္အညီ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းထား သည့္ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားက ဥပေဒေရးရာ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ လူ႕စြမ္းအားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေစ်းကြက္သုေတသန ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ အင္ဂ်င္နီယာပိုင္း၊ ေငြစာရင္းပိုင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အကူအညီေတာင္းခံလာပါက ေပါင္းစပ္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရ မည္ ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားမွအပ အျခားဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေက်ာ္ေဇယ်က ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္သည့္ ေဒါက္တာ ေအာင္ ထြန္းသက္မွအပ က်န္အဖြဲ႕၀င္ မ်ား၏ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရည္မ်ား ကို မသိရွိေသးေသာေၾကာင့္ ၎ တို႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားထံ ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္ သံုးသပ္ အႀကံျပဳသည္။