မဟာဘြဲ႕မရေသးေသာ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ စစ္ေဆးၿပီး မဟာအရည္အခ်င္းစစ္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ ၫႊန္ၾကား

 နည္းပညာတကၠသိုလ္ ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ႐ိုး႐ိုးဘြဲ႕ရ သင္ၾကား ေရးဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ စစ္ေဆးၿပီး မဟာအရည္ အခ်င္းစစ္ သင္တန္း တက္ေရာက္ ခြင့္ျပဳရန္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာ နက ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ေက်ာင္း အုပ္မ်ားအား ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က ၫႊန္ၾကားထားသည္။

ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ႐ိုး႐ိုးဘြဲ႕ရ သင္ ၾကားေရး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ မဟာတန္းတက္ေရာက္ရန္ ဆႏၵ ရွိပါက မိမိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ သည့္ တကၠသိုလ္ႏွင့္နီးစပ္ေသာ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဘာသာရပ္အလိုက္ ဝင္ခြင့္စာေမး ပြဲေျဖဆိုၿပီး ေအာင္ျမင္ပါက မဟာ အရည္အခ်င္းစစ္သင္တန္း တစ္ ႏွစ္တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အရည္အခ်င္းစစ္ သင္တန္း ေအာင္ျမင္ပါက မဟာဘြဲ႕သင္ တန္း ဆက္လက္တက္ေရာက္ခြင့္  ျပဳရန္ အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန က သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ား အား အေၾကာင္းၾကားထားသည္။


‘‘နည္းပညာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ေတြမွာ အရင္က အ ေျခအေနေၾကာင့္ မဟာဘဲြ႕မရ ေသးသူေတြကို ဆရာ၊ ဆရာမအ ျဖစ္ ခန္႔ထားရတာေတြ ရွိတယ္။ ရာထူးတိုးမူအရ တစ္ဆင့္ျမင့္ဘြဲ႕ မရလို႔၊ မဟာဘြဲ႕မရလို႔ ရာထူးတိုး အခက္အခဲျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ တက္ခ်င္ရင္ တက္ခြင့္ေပးဖို႔ ေျပာ ထားတယ္’’ ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္းဝင္းက ေျပာၾကား သည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အ ဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္ နည္းျပ၊သ႐ုပ္ျပမ်ား ကို လက္ေထာက္ကထိကအျဖစ္ ရာထူးတိုးေပးသည့္ မူဝါဒတြင္ အ နည္းဆံုး မဟာဘြဲ႕၊ မဟာဒႆန ဘြဲ႕ရရွိထားရမည္ဟူသည့္ အခ်က္ ပါဝင္ၿပီး ႐ိုး႐ိုးဘြဲ႕ရဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား ရာထူးတိုး အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

‘‘အရင္က နည္းပညာ၊ ကြန္ ပ်ဴတာေတြက သိပၸံနည္းပညာဝန္ ႀကီးဌာနေအာက္မွာ။ ၂၀၁၆ က်မွ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ ေရာက္လာတာ။ အခုလို ရာထူး တိုးမႈ ဘာညာကလည္း သတ္မွတ္ ထားတာမရွိေတာ့ အခုမဟာဘြဲ႕ ရမွဆိုေတာ့ မရတဲ့သူေတြက ႏွစ္ ေတြၾကာေနေပမယ့္ အတိုးမပါဘူးျဖစ္ကုန္တာ’’ ဟု နည္းပညာတကၠ သိုလ္ ဆရာမတစ္ဦးကဆိုသည္။

ဝိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္မ်ား တြင္ အနိမ့္ဆံုး မဟာဘဲြ႕ (သို႔မ ဟုတ္) မဟာဘြဲ႕မဖြင့္လွစ္ႏိုင္ ေသးသည့္ ဘာသာရပ္အနည္းစု အတြက္ အနိမ့္ဆံုးမဟာအရည္အ ခ်င္းစစ္ သင္တန္းတက္ေရာက္ ခြင့္ ရရွိထားမွသာ တကၠသိုလ္ နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပ ဆရာ၊ ဆရာမ အျဖစ္ ခန္႔အပ္သည္။ သို႔ေသာ္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ Minor ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ အခ်ိဳ႕ကို ယခင္က ဆရာလိုအပ္ ခ်က္အရ ႐ိုး႐ိုးဝိဇၨာ၊ သိပၸံဘဲြ႕ရရွိ ထား႐ံုျဖင့္ ခန္႔အပ္မႈ ရွိိခဲ့သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ နည္းပ ညာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ ၆၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး မဟာဘြဲ႕မရေသး သည့္ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံဘာသာရပ္သင္ ဆရာ၊ ဆရာမ ႏွစ္ရာေက်ာ္ရွိေန သည္။