ပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုေပးရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တိုက္တြန္း

 ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံု ရန္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္း ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္က ေတြ႕ဆံု စဥ္ တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း PACE အဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာၾကား သည္။


PACE အဖြဲ႕အပါအဝင္ ေရြး ေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၀ဖြဲ႕ပါဝင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ မူ ေဘာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ (ERBC)သည္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကို ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ သည္။

ထုိသို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုေရး၊ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းမွန္ကန္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပ ေဒမ်ား ျပင္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္း မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္အညီ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္၍ ဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ERBC အဖြဲ႕ က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

‘‘ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ဘယ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔မဆို၊ ဘယ္အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔မဆုိ ေတြ႕ဆံု ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပျခင္း အားျဖင့္ ဒီေကာ္မရွင္က ဘက္ လိုက္မႈလြတ္ကင္းတယ္ဆုိတာကို အေထာက္အကူျပဳေစတာေပါ့’’ ဟု ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ဆုိ သည္။

ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္း ဦးေဆာင္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ မႈအားနည္းေနေၾကာင္း ေဝဖန္မႈ မ်ားရွိေနသည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕ ကလည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပိုမိုေတြ႕ဆံုရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို တိုက္တြန္းထား သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျပည္ ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္အတြင္း အ ရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈသည္စုစုေပါင္း သံုးႀကိမ္ခန္႔သာရွိသည္။

‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ ေကာ္မရွင္ကက် ေတာ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ပံုမွန္ ေတြ႕ဆံုမယ္ဆုိတဲ့ အခ်ိန္ဇယား တိတိက်က်ရွိတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္ မွာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခြင့္ ေတာင္းတယ္ဆုိရင္ အခါအား ေလ်ာ္စြာ ေတြ႕ခြင့္ေပးတဲ့အခါ လည္းရွိတယ္။ ေတြ႕ခြင့္မေပးတဲ့ အခါလည္းရွိတယ္’’ဟု ဦးစိုင္းရဲ ေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မူေဘာင္ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕၏ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္ မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက အေျခ အေန၊ အခ်ိန္အခါအရ ခ်ိန္ဆ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု တုံ႔ျပန္ခဲ့ ေၾကာင္း ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ဆုိသည္။

More in Politics Section