ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားပါ၀င္မည့္ တိုးတက္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစု ဖြဲ႕စည္း

ဒီမုိကေရစီအင္အားစု မ်ားပါ၀င္ေသာ ‘တိုးတက္ေသာ ဒီ မုိကရက္တစ္အင္အားစု’ ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ႏွင့္၂၁ရက္တုိ႔တြင္ျပဳလုပ္သည့္‘လက္ရွိႏုိင္ငံေရး အေျခအေနဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေဆြး ေႏြးပြဲ’အၿပီး အဆုိပါအင္အားစုကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။


‘တိုးတက္ေသာ ဒီမုိကရက္ တစ္ အင္အားစု’ တြင္ ဆရာႀကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကြန္ရက္၊ ၇၄-၇၅-၇၆ ႏုိင္ငံ ေရးအင္အားစု၊ ကုိကုိးကြၽန္းျပန္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု၊ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ ဟူ၍ ၂၄ ဖြဲ႕ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္မုိးေဇာ္က ေျပာသည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏုိင္ ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း ၂၄ ဖြဲ႕၊ အထူး ဖိတ္ၾကားထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း ကုိးဖြဲ႕၊ စုစုေပါင္း ၃၄ ဖြဲ႕တက္ ေရာက္ၿပီး ယေန႔ႏုိင္ငံေရးအေျခ အေန၊ လယ္သမား၊ အလုပ္သ မား၊ ဒီမုိကေရစီအေရးအသြင္ကူး ေျပာင္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး စသည္တို႔ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါအင္အားစုတြင္ ပါ၀င္ သည့္ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္ တစ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္မုိးေဇာ္ က ေျပာသည္။

အင္အားစုအေနျဖင့္ လယ္ သမားအေရး၊ အလုပ္သမားအ ေရး၊ ေက်ာင္းသားအေရး၊ အမ်ိဳး သမီးအေရးစသည္တို႔ကုိ အင္ အားစုအေနျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိရွယ္ဒီမုိ ကရက္တစ္ညီၫြတ္ေရးတပ္ဦးမွ ကုိေက်ာ္ကုိကုိက ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္း ကုိယ္စား လွယ္မ်ားကတစ္ဆင့္ မိမိတို႔ အ ျမင္သေဘာထား တင္ျပႏုိင္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ျပင္ပအေနျဖင့္ အစုိးရ သို႔ အႀကံေပးျခင္း၊ တုိက္တြန္းျခင္း ႏွင့္ လူထုႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး ေအာင္မုိးေဇာ္ကေျပာသည္။ 

‘‘လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးအေျခအ ေနဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ’’ ကုိ ဩဂုတ္လက ပထမအႀကိမ္ ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။

More in Politics Section

Top News