မသန္စြမ္းသူမ်ား အမ်ိဳးသားအဆင့္အစည္းအေဝး ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပထမအႀကိမ္က်င္းပမည္

 ဒုတိယသမၼတတစ္ဦး ပါဝင္မည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအမ်ိဳး သားအဆင့္ ေကာ္မတီအစည္းအ ေဝးကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးက ေျပာ ၾကားသည္။

ယင္းေကာ္မတီအစည္းအ ေဝးကို ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ သည္။ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး လုပ္ၿပီးမွသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအ တြက္ အသိအမွတ္ျပဳသက္ေသခံ ကတ္ျပားမ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊ လ စဥ္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးက ေျပာ သည္။

‘‘ဒါက အစုိးရအဖြဲ႕ခ်ည္းပဲ ေခၚလို႔မရဘူး။ မသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အတူတူေဆြး ေႏြးၿပီး သူတို႔အသံေတြျပည့္ျပည့္ စံုစံုပါေအာင္ လုပ္သြားမယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ား အမ်ိဳးသား အဆင့္ေကာ္မတီကို ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာက ဒုတိယသမၼတ တစ္ဦးအပါအဝင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ မသန္စြမ္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အ ေရးေကာ္မရွင္တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည္။  

အမွန္တကယ္ မသန္စြမ္းသူ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳသက္ေသခံကတ္ ျပားမ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊ လစဥ္မ သန္စြမ္းသူ လူႀကီးတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းႏႈန္းႏွင့္ ကေလး တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲ ႏႈန္း ေထာက္ပ့ံျခင္းတို႔ကို ၂၀၁၈ မွသာ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္ တာစန္းစန္းေအးက ေျပာသည္။

‘‘မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ အဲဒီေကာ္မတီက အရမ္းအေရး ႀကီးတယ္။ ဖြဲ႕လိုက္တာက လြယ္ လြယ္ေလးပါ။ ဖြဲ႕ၿပီးရင္ ဘယ္လို လုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြကို ဦးစားေပးလုပ္ မလဲဆိုတာ အေရးႀကီးပါတယ္’’ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ကို ျမင့္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ သတင္းထုတ္ျပန္ ေရးအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အကာအကြယ္ေပးရန္ စီမံေဆာင္ ရြက္ျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားအပါ အဝင္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရ မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၁၁ ရပ္ကို ျမန္ မာႏုိင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း ခ်ဳပ္က ကနဦးအႀကံျပဳတိုက္တြန္း ထားမႈမ်ားရွိသည္။

၂၀၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ ႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္း ေခါင္စာရင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္ မာႏိုင္ငံတြင္ မသန္စြမ္းဦးေရ ၂ ဒသမ ၃ သန္းခန္႔ရွိသည္။ မသန္ စြမ္းအမ်ိဳးအစားကို အျမင္အာ႐ံု၊ အၾကားအာ႐ံု၊ ကိုယ္လက္အဂၤါ မသန္စြမ္း စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးအစား ေလးမ်ိဳးခြဲျခားထားသည္။