အေၾကာအတြင္း မူးယစ္ေဆး ထုိးသြင္းသူမ်ားတြင္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီပုိးကူးစက္ခံရမႈ အေျခအေနကို သုေတသနျပဳ

 မူးယစ္ေဆးအေၾကာထဲ ထုိးသြင္းသူမ်ားအၾကား အိတ္ခ်္ အုိင္ဗီပုိးကူးစက္ခံရမႈ အေျခအ ေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုတိယအ ႀကိမ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း သု ေတသနကို က်န္းမာေရးႏွင့္အား ကစား၀န္ႀကီးဌာနက ျပဳလုပ္ေန သည္။

၂၀၁၄ က အိတ္ခ်္အုိင္ဗီပိုး ကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အျပဳအမူက်င့္ သုံးမႈ အေျခအေနမ်ားပုံမွန္ဆန္း စစ္ျခင္း သုေတသန(IBBS) ကို မူးယစ္ေဆးအေၾကာထဲ ထုိးသြင္း သူမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၇၌ ဒုတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ခုခံအားက်ကာလသား ေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရးစီမံ ခ်က္မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာထြန္း ၫြန္႔ဦးက ေျပာသည္။


‘‘အဲဒီသုေတသနကို လုပ္ေန ပါတယ္။ ဒါကဘယ္လုိလုပ္တာ လဲဆိုရင္ မူးယစ္ေဆးအေၾကာထဲ ထုိးသြင္းတဲ့ လူေတြအေပၚမွာေလ့ လာခ်က္လုပ္တာ။ ဒီအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီ ပုိး သူတုိ႔ ဘယ္လုိပုံစံနဲ႔ ကူးစက္ေန တယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိကူးစက္ ေနတယ္ဆုိတာကုိ သိေအာင္လုပ္ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာ ထြန္းၫြန္႔ဦးက ေျပာသည္။

 ယင္းသုေတသနလုပ္ျခင္း ျဖင့္ ၎တုိ႔ၾကားတြင္ အိတ္ခ်္အုိင္ ဗီပိုးကူးစက္ပုံ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပိုမိုတိက်ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အိတ္ခ်္အုိင္ဗီပုိးကူးစက္ခံရ မႈမ်ားျပားေသာ အဓိကအုပ္စုသုံး ခုတြင္ မူးယစ္ေဆးအေၾကာထဲ ထုိးသြင္းသူမ်ားၾကား ကူးစက္ မႈသည္ အျမင့္မားဆုံးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ က ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ အရ ၎လူမ်ားအၾကားတြင္ ပိုး ကူးစက္ခံရႏႈန္းသည္ ၂၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိအ ခ်ိန္ထိ မူးယစ္ေဆးအေၾကာထဲ ထုိးသြင္းသုံးစဲြသူဦးေရ ၈၃,၀၀၀ခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ ထားၿပီး ၎တုိ႔အၾကား အိတ္ခ်္အုိင္ဗီ ပိုးကူးစက္ခံရမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး တစ္ခါသုံး ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ေဆးထိုးႁပြန္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးၿပီး၂၀၁၇  ဇြန္လအထိ မူးယစ္ေဆးအေၾကာထဲ ထုိးသြင္းသူဦးေရ ၁၂,၈၀၀ ေက်ာ္အား မူးယစ္ေဆးအစားထိုးမက္သာဒုန္း ေဆးတုိက္ေကၽြးခဲ့သည္။

၂၀၁၆ က က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီပုိးရွိသူ ၂၂၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး အေၾကာထဲ မူးယစ္ေဆး ထုိးသြင္းသူ ၂၉ ရာ ခုိင္ႏႈန္း၊ အမ်ဳိးသမီးလိင္လုပ္သား ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားခ်င္း လိင္တူခ်စ္သူ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔ ကူးစက္ခံထားရသည္။

Top News