လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္ ေျဖရွင္းေပးရန္ တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုု ထုတ္ျပန္

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုး တက္ေရးပါတီ(KNPP)မွ ရဲေဘာ္ ေလးဦးကို အသတ္ခံရမႈ၊ ရွမ္းအ မ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး(အႀကိဳ) ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ျပည္ပမွ အမည္တပ္ဖိတ္ၾကား ခ်က္မ်ား ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္း စသည္တို႔အပါအဝင္ ဖမ္းဆီးခံ ႐ိုက္တာ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေတာင္းဆိုေၾကာင္း တိုးတက္ ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု ကဒီဇင္ဘာ ၂၆ရက္တြင္ သေဘာ ထားထုတ္ျပန္သည္။

ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔၏အခြင့္အေရး နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈအတြက္ သက္ဆုိင္ ရာတာဝန္ရွိသူ ရွမ္းလူမ်ိဳးစုေခါင္း ေဆာင္မ်ားကို အျမန္ဆံုးေတြ႕ဆံု လ်က္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးထားသည့္ အတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပဳရန္၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုး တက္ေရးပါတီ (KNPP) ရဲေဘာ္ေလးဦးအသတ္ခံရျခင္းကို တရား ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္ ။

ထုိ႔ျပင္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အေပၚၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈမ်ားကို ရပ္ တန္႔ေပးရန္ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ထမ္း မ်ား၏ အခြင့္အေရးနစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈအတြက္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၏ၫႊန္ၾကားစာကို ျပန္လည္စဥ္းစားၿပီး လိုအပ္သလို ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ပါရွိသည္။

‘တိုးတက္ေသာ ဒီမုိကရက္ တစ္အင္အားစု’ ကို ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကြန္ရက္၊ ၇၄-၇၅-၇၆ ႏုိင္ငံ ေရးအင္အားစု၊ ကိုကိုးကြၽန္းျပန္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု၊ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ အပါအဝင္ အဖြဲ႕ ၂၄ ဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕ စည္းထားသည္။

အဆိုပါ အင္အားစု အေန ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အလုပ္ သမား၊ လယ္သမားကိစၥမ်ား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

More in News Section

Top News