ရွစ္ႏွစ္အတြင္း ေတာဆင္႐ိုင္း အေကာင္ေရ ၇၀ ခန္႔ သတ္ျဖတ္ခံရ

၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာအထိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ေတာဆင္႐ိုင္းေသဆံုး သတ္ျဖတ္ ခံရမႈစာရင္းတြင္ သဘာဝေတာအ တြင္း ေတာဆင္႐ိုင္း ၆၉ ေကာင္ သတ္ျဖတ္ခံရၿပီး သဘာဝအတိုင္း ေသဆံုးမႈမွာ ၇၂ ေကာင္ရွိသည္။


ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး၌ အမ်ားဆံုး သတ္ျဖတ္ခံရၿပီး ၃၆ ေကာင္သတ္ျဖတ္ခံရ၍ ၂၆ ေကာင္ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၌ ၁၆ ေကာင္ သတ္ျဖတ္ခံရၿပီး ၁၂ ေကာင္ သ ဘာဝအတိုင္း ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ား ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဓိကအားျဖင့္ ေတာဆင္ ႐ိုင္းမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းသည္ ယခင္က ဆင္စြယ္ရယူလိုမႈ ေၾကာင့္ သတ္ျဖတ္ခံရေသာ္လည္း ယခုအခါ ေဆးဖက္ဝင္သည္ဟူ ေသာ အယူအဆမ်ားေၾကာင့္ အေရခြံႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ယူ ရန္ပါ သတ္ျဖတ္လာေၾကာင္း သား ငွက္တိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေရး  ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ေျပာၾကား သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္းက ကမၻာ လံုးဆုိင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (WWF) က ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည့္ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ လာအိုႏိုင္ငံ တို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေန သည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသတြင္ က်ား၊ ဆင္၊ ဝက္ဝံႏွင့္္ သင္းေခြခ်ပ္တို႔ သည္အမ်ားဆံုး ေရာင္းဝယ္ခံေနရ သည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရႊႀတိဂံ ေဒသေစ်းကြက္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအျပင္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ိဳး စိတ္မ်ားပါ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ ကား ခံေနရသည့္ ေဒသျဖစ္ၿပီး ျမန္ မာႏုိင္ငံတစ္ခုတည္းမွ ဆင္၊ က်ား၊ ဝက္ဝံ၊ သင္းေခြခ်ပ္တို႔ အမ်ားဆံုး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားခံရကာ ယခုႏွစ္အတြင္းေတာဆင္႐ိုင္းမ်ား အမ်ားဆံုး ေရာင္းဝယ္ခံေနရေၾကာင္းWWF ျမန္မာမွ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ (သားငွက္တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ)ေဒါက္တာ စံပယ္မင္းက ေျပာသည္။

‘‘ဒီႏွစ္ထဲမွာ ပိုမ်ားေနတာက ဆင္ေပါ့။ အေရခြံကပမာဏပို ေတြ႕ရေတာ့ ပိုၿပီးကုန္သြယ္ခံေန ရတာလို႔ သတ္မွတ္လို႔ရတယ္’’ ဟုေဒါက္တာစံပယ္မင္းကေျပာၾကား သည္။ ဆင္အေရခြံအပါအဝင္ ခႏၶာ ကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေစ်းကြက္ တြင္ ဝယ္လိုအားျမင့္မားသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆင္္မ်ားကို အမဲ လိုက္သတ္ျဖတ္ရာ အဓိကေနရာ ျဖစ္လာၿပီး ပ်မ္းမွ်တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ေကာင္ႏႈန္း သတ္ျဖတ္ခံေနရ သည္။ယင္းႏႈန္းအတိုင္း ဆက္သြား မည္ဆုိပါက ႏွစ္အနည္းငယ္အ တြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေတာဆင္႐ိုင္း မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ႏုိင္သည့္ အေျခ အေန ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကေျပာသည္။

Top News