အေျခခံပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ ရာထူးတိုးေနရာ ေျခာက္မ်ိဳးအတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲေျဖရမည္

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ရာထူး တိုးအေျပာင္းအေရႊ႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရာထူးတိုးေနရာ ေျခာက္မ်ိဳးအတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲေျဖ ဆုိရမည္ျဖစ္ၿပီး စာေမးပြဲေအာင္ ျမင္မွသာ တန္းစီဇယားအတုိင္း ရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔ထားမည္ဟု အ ေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္၌ ေၾကညာသည္။

အလယ္တန္းေက်ာင္းအုပ္၊ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး၊ ဦးစီး အရာရွိ (ပညာရွင္)၊ ဦးစီးအရာရွိ (႐ံုးဝန္ထမ္း)၊ ဦးစီးအရာရွိ (ကြန္ ပ်ဴတာ)၊ လက္ေထာက္အင္ဂ်င္နီ ယာ စသည့္ရာထူးမ်ားသည္ ျပန္ တမ္းဝင္အရာရွိ ပညာရွင္အဆင့္ (၄) ရာထူးမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္ ရာထူးတိုးခန္႔ထားမႈက စကာ ေရးေျဖစာေမးပြဲ စစ္ေဆး ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘က်န္တဲ့ ရာထူးတုိးေတြက ေတာ့ ပံုမွန္အတိုိင္း လုပ္သက္နဲ႔ တန္းစီဇယားဆြဲတာေပါ့။ ပညာ ရွင္အဆင့္ (၄) ရာထူးေတြအတြက္ ကေတာ့ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒအရ ကို ေရးေျဖစာေမးပြဲေျဖရမယ့္ သေဘာေပါ့’’ဟု အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ပညာရွင္အဆင့္(၄) ရာထူး တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားရာတြင္ ေရးေျဖ စာေမးပြဲ၌ သတ္မွတ္ရမွတ္ရရွိ ေအာင္ျမင္မွသာ ေရးေျဖစာေမးပြဲ ရမွတ္ႏွင့္ လုပ္သက္ရမွတ္ေပါင္း ၍ တန္းစီဇယားေရးဆြဲကာ ရာထူး တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားမည္ျဖစ္သည္။

ရာထူးတိုးစာေမးပြဲ ဝင္ ေရာက္ေျဖဆိုရန္ ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ား မွ အခမဲ့ရယူကာ ဒီဇင္ဘာ၂၀ ရက္မွ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္အထိ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရးေျဖစာေမးပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္တြင္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာနက ေၾကညာထား သည္။

ေရးေျဖစာေမးပြဲတြင္ စီမံ၊ ဘ႑ာ၊ ပညာ၊ အိုင္စီတီ၊ အဂၤလိပ္စာႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားပါဝင္ေသာ ႏွစ္နာရီ ေမးခြန္း ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္သည္။