ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ ျမင့္မား

ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ ျမင့္ မားေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဆိုေသာ ေျပာင္းျပန္အေျခအေနကို ေဆးဘက္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား သိထားသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ ယခုေလ့လာမႈအသစ္တြင္ သုေတသီမ်ားက ေက်ာက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မူမမွန္ျခင္းေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈဆီသို႔ ဦးတည္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။


ယင္းေရာဂါႏွစ္မ်ိဳးၾကား အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနၿပီး စြန္႔ထုတ္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးက အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လုပ္ ေဆာင္သည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

အစားအစာတြင္ ပါဝင္သည့္ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ကို ေျခဖ်က္ရာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ယူရီးယားဟုေခၚသည့္ စြန္႔ထုတ္ပစၥည္းကို ေက်ာက္ကပ္က ေသြးထဲမွဖယ္ရွားေပးသည္။ ဆိုးရြားေသာ ေက်ာက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ယူရီးယားပမာဏ ျမင့္တက္လာႏိုင္ သည္။

သုေတသီမ်ားက လူေပါင္း ၁ ဒသမ ၃ သန္း၏ ေဆးဘက္ဆိုင္ ရာ မွတ္တမ္းမ်ားကို ငါးႏွစ္ၾကာ ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလ့လာမႈ တြင္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ ယခင္က ဆီးခ်ိဳေရာဂါမရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔အနက္ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်ာက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ ေကာင္းေသာ လကၡဏာတစ္ရပ္အျဖစ္ ေသြးထဲတြင္ ယူရီးယားပမာဏျမင့္တက္လာေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ေသြးထဲတြင္ ယူရီးယားပမာဏ ျမင့္မားသူမ်ားသည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။ ယင္းေလ့လာမႈရလဒ္မ်ားကို Kidney International ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယူရီးယားပမာဏျမင့္မားေသာ လူ ၁၀၀,၀၀၀ တြင္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၆၆၈ ဦးရွိႏိုင္သည္ဟု သုေတသီမ်ား ေျပာၾကားေၾကာင္း ဝါရွင္တန္တကၠသိုလ္ေဆးေက်ာင္းမွ ေဒါက္တာ ဇီယက္အယ္အလီကေျပာသည္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည့္ အဓိကအႏၲရာယ္ျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကို သိထားသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္း ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ယူရီးယားပမာဏျမင့္မား လာရာမွေန၍ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္သည္ဟု ယခုအခါ ပိုနားလည္လာေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။ ေက်ာက္ကပ္လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ ေသြးထဲတြင္ ယူရီးယားပမာဏ မ်ားလာၿပီး  အင္ဆူလင္ကို ထိေရာက္စြာ အသံုးမခ်ႏိုင္ျဖစ္ကာ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

—Ref: UPI

Top News