ယူနီဆက္မွ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ား နည္းပညာျဖင့္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရမည့္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ တန္ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္

 ယူနီဆက္မွ စစ္တမ္း ေကာက္ယူထားသည့္အခ်က္အ လက္မ်ားကုိ ေဆာ့ဖ္၀ဲတစ္ခု (သုိ႔ မဟုတ္) ပ႐ုိဂရမ္တစ္ခုကုိ အသုံး ျပဳ၍ အလြယ္ကူဆုံးပုံစံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္သူကုိ ကန္ေဒၚ လာ ၅၀၀ တန္ဖုိးရွိဆုခ်ီးျမႇင့္မည္ ျဖစ္သည္။

 ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ယူနီဆက္မွ ေကာက္ယူ ထားသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားရင္ ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ပညာ ေရး၊ ေငြေၾကး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္အျခားေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ား ကုိ အလြယ္ကူဆုံးႏွင့္အရွင္းလင္း ဆုံးျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။


အခ်က္အလက္မ်ား နည္း ပညာျဖင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရမည့္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ယူနီဆက္ႏွင့္ New Westminster Institute တု႔ိ ပူး ေပါင္း က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ကစတင္ ကာ သုံးရက္ၾကာက်င္းပမည့္ အ ဆုိပါၿပိဳင္ပြဲတြင္ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ုိ ဂရမ္မာ ၅၀ ခန္႔လာေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္မည္ဟု စီစဥ္သူမ်ားက ခန္႔ မွန္းထားသည္။

 ယူနီဆက္႐ုံးတြင္က်င္းပ မည့္အဆုိပါၿပိဳင္ပြဲကုိ ငါးဦးတစ္ဖြဲ႕၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲအႏုိင္ရပေရာ ဂ်က္ကုိ ယူနီဆက္က အခ်က္အ လက္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသည့္ေနရာ တြင္ ျပန္လည္အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ သည္။

 အခ်က္အလက္မ်ား ခြဲျခား စိတ္ျဖာရမည့္ၿပိဳင္ပြဲကုိ  ယူနီ ဆက္ႏွင့္ New Westminster Institute တို႔က Data Visua-lization Hackathon ဟု အမည္ ေပးထားသည္။

Top News