ဦးေႏွာက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အားေကာင္းေစရန္ ေန႔စဥ္ေျခလွမ္း ၄,၀၀၀ လမ္းေလွ်ာက္ပါ

ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕ရွိ ကယ္လီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ ေန႔စဥ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္က်န္းမာေရးကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ၿပီး ဦးေႏွာက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

လူသားတို႔သည္ အသက္အရြယ္ အိုမင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် မွတ္ဉာဏ္ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ယင္း သည္ ဇရာ၏ သဘာဝအစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ မွတ္ဉာဏ္ဆံုး႐ႈံးျခင္းသို႔ ဦးတည္သြား ႏိုင္သည္။


တစ္ေန႔လွ်င္ ေျခလွမ္း ၄,၀၀၀ (၃ ကီလိုမီတာ)ႏွင့္အထက္ ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ား၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျမင့္မားသူမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ထုထည္ ပိုႀကီးမားၿပီး မွတ္ဉာဏ္ႏွင့္ ဦးေႏွာက္လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ ပိုေကာင္းေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ သည္။

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာခံစားရႏိုင္သည္။ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ အလြယ္ကူဆံုး၊ အ႐ိုးရွင္းဆံုး ေလ့က်င့္ခန္းပံုစံျဖစ္ၿပီး အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာခ်ိန္တြင္ မွတ္ဉာဏ္ထိခိုက္မႈကဲ့သို႔ ဦးေႏွာက္က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ လမ္းပံုမွန္ေလွ်ာက္သင့္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာမႈအတြင္း ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈနည္းပါးသူမ်ား (တစ္ေန႔လွ်င္ ေျခလွမ္း ၄,၀၀၀ ေအာက္သာ လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ား)သည္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ မ်ားသူမ်ားထက္ ဦးေႏွာက္ပိုင္းအားနည္းေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသည္။

လမ္းပံုမွန္ေလွ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္အရြယ္ရလာခ်ိန္တြင္ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ အားေကာင္းၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ မွတ္သားႏိုင္မႈ ထိေရာက္ကာ အျခားေသာ စဥ္းစားေတြးေတာမႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ား အားေကာင္းေစေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ေနာက္ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ဦးေႏွာက္က်န္းမာေရးအတြက္ ငါးပံုမွန္စားသံုးေပးသင့္ၿပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ပါဝင္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီသည့္ အစားအစာမ်ား စားေပးသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။                                                 

—Ref: MNT