ကေလးမ်ားကုိ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ အစားအစာမ်ား မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ စားေသာက္ပံု အေလ့အထေကာင္းမ်ား ရလာႏိုင္

ကေလးဘဝမွာပင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီသည့္ အစားအစာမ်ားကို ေစာေစာစီးစီး မိတ္ဆက္စားသံုးေစျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စားေသာက္ပုံ အေလ့အက်င့္မ်ား ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း သု ေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲရွိပါကလည္း မိဘမ်ား အေနျဖင့္ လံုးဝလက္မေလွ်ာ့သင့္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။


ကေလးငယ္မ်ားသည္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ အသီးအႏွံမ်ား အပါအဝင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ အစားအစာမ်ား စားသံုးေလ့ ရွိေသာ အေလ့အက်င့္ကို ေစာေစာစတင္ရန္လိုသည္။

မိခင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း၊ ေမြးကင္းစအရြယ္ႏွင့္ ကေလးဘဝ ေစာေစာပိုင္းအေျခအေနမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီသည့္ အစားအစာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ရန္ အေရးႀကီးသည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ မိခင္စားေသာက္သည့္ အစာအာဟာရ မ်ားသည္ သားအိမ္ထဲရွိ ကေလးထံေရာက္ရွိၿပီး မိခင္က်န္းမာေရး ႏွင့္အညီ စားေသာက္ေနထိုင္ပါက သေႏၶသားလည္း က်န္းမာေရး ႏွင့္ညီေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕ ဘတ္ဖလိုတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

မိခင္ႏို႔မွတစ္ဆင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ အစားအစာမ်ား၏ အရသာမ်ား ကေလးထံ ေရာက္ႏိုင္သည္။

လူမမည္ဘဝၿပီးေနာက္ပိုင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ထိေတြ႕ျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးလာခ်ိန္တြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ညီသည့္ အစားအစာမ်ား စားေသာအေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ မူႀကိဳေနအရြယ္ ကေလးမ်ားကို အစားအစာတစ္မ်ိဳး မ်ိဳး ေကြၽးမရပါက ၎တို႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ေကြၽးၾကည့္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၎တို႔မစားလိုေသာ အစားအစာမ်ားကို စားသံုးလာႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

သုေတသီမ်ားက ကေလးငယ္မ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ အစားအစာမ်ားေကြၽးရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ လံုးဝလက္မေလွ်ာ့သင့္ဟုေျပာသည္။                                              

—Ref: UPI