ေဆးလိပ္ေသာက္သူခ်င္းအတူတူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ က်န္းမာေရး ပိုမိုထိခိုက္ႏိုင္

ေဆးလိပ္ေသာက္သူတိုင္း က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ ရႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ပို၍ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးႀကံဳႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပ သည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္သူတိုင္း ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ လိုအပ္ေသာ္ လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ ပိုအေရးႀကီး သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအခ်က္ကို အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမသိဘဲ ယေန႔ ေခတ္တြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ပိုမ်ားလာၿပီး ေနာက္ထပ္ ေဆးလိပ္ေသာက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ပိုမ်ားလာ ဖြယ္ရွိသည္။


အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပို၍အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း သိထားရန္လိုသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေဆးလိပ္ေသာက္ပါက ေဆးလိပ္ေသာက္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ ႏွစ္ဆပိုျမင့္မားေၾကာင္း နယူးေယာက္အေျခစိုက္ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ ယင္းမွာ စီးကရက္တြင္ ပါဝင္ေသာ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားကို တံု႔ျပန္ရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္အေျခအေန ျခားနားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ယင္းဓာတ္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕သည္ ဆီးႏွင့္အတူ ပါသြားႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ကင္ဆာျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ က်န္ေနရစ္သည္။

Lancet ဂ်ာနယ္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူေဆးလိပ္ေသာက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ပို၍ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါ ျဖစ္ ပြားႏိုင္ေျခ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုျမင့္မားသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေဆးလိပ္ေသာက္ေသာ ႏွစ္အလိုက္ အႏၲရာယ္ပို၍ ျမင့္တက္ လာႏိုင္သည္။

ေနာက္ထပ္ ဥေရာပအေျခစိုက္ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္တြင္ အမ်ိဳး သားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တူညီေသာ ေဆးရြက္ႀကီးပမာဏ ႏွင့္ ထိေတြ႕ခ်ိန္၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏွလံုးေသြးေၾကာနံ႐ိုးထူထဲမႈသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ငါးဆ ပိုထိခိုက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ မ်ိဳးမေအာင္ ႏိုင္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ရရန္ ခက္ခဲႏိုင္သည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ ေဆး လိပ္ေသာက္ပါက လမေစ့ဘဲ ေမြးႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ ျမင့္မားၿပီး အ ေသေမြးျခင္း၊ ေမြးကင္းစကေလး ေသဆံုးႏုိင္ျခင္း စေသာအႏၲရာယ္ မ်ားရွိသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ မိခင္ႏို႔ရည္ပမာဏ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားလည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ မ်ိဳးေအာင္ႏိုင္မႈ ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကေလးေမြးဖြားရမည္ျဖစ္သျဖင့္ အႏၲရာယ္ပိုမ်ားသည္။                                                  

—Ref: TOI

Top News