ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ပါ စည္းကမ္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တင္ျပရမည့္ အခ်က္ကို ထည့္သြင္းမည္

ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ ရယူထားသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္း မရွိသျဖင့္ လိုင္စင္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သြားမည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ေၾကညာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္တြင္ သံုးလပတ္အစီရင္ခံစာ ျပန္လည္ ေပးပို႔ရန္ စည္းကမ္းခ်က္ပါဝင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ လိုင္စင္ရကုမၸဏီ မ်ားသည္ အခ်က္အလက္ေပးပို႔ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ဆက္သြယ္ေရးက႑အတြက္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို တိက်မွန္ကန္စြာ တင္ျပႏိုင္ရန္ သံုးလပတ္အစီရင္ခံစာ လို အပ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဆက္သြယ္ေရးက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ သံုးလတစ္ႀကိမ္ အစီရင္ခံစာေပးပို႔ရန္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားထံမွ အစီရင္ခံစာ လိုအပ္သည္။

ထို႔အျပင္ ကမၻာ့ေၾကးနန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ITU)ထံသို႔ ႏွစ္စဥ္ တယ္ လီကြန္းက႑ႏွင့္ အိုင္စီတီက႑ဆိုင္ရာ ၫႊန္ကိန္းမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေပးပို႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနကို ကုမၸဏီမ်ားက ျပန္လည္တင္ျပရန္ စည္းကမ္းခ်က္အသစ္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးပို႔ရန္ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

တယ္လီေနာႏွင့္ အူရီးဒူးသည္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္သျဖင့္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ အပါအဝင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ႏွင့္ အခ်က္အလက္တို႔ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးေနေၾကာင္း တယ္လီေနာစီအီးအို အဲရစ္တဲမန္းကေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ ဆက္သြယ္ေရး လိုင္စင္ေလးမ်ိဳးကို ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီက စတင္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီ ၁၃၇ ခုကို ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ ထုတ္ေပးထားသည္။

ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ ေလးမ်ိဳးအနက္ Network Facilities Services လိုင္စင္ (အထူး)ကို အမ်ားဆံုး ထုတ္ေပးထားသည္။ လိုင္စင္ရ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ အခ်ိဳ႕သည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ လုပ္ငန္းစတင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လိုင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈအားနည္းေနေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးမ်ိဳးေဆြကေျပာသည္။