၂၀၁၈ တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ထပ္မံက်င္းပရန္ အစီအစဥ္ရွိိဟုဆို

၂၀၁၇ ဧၿပီ၁ရက္ကက်င္းပသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးေနသူတစ္ဦး (ဓာတ္ပုံ−စုိင္းေဇာ္0

 ၂၀၁၈ အတြင္းၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ႀကိမ္ ထပ္မံက်င္းပရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္ျမင့္ကေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေျခရွိ၊ မရွိႏွင့္ပတ္သက္ ၍ 7DayDaily သတင္းစာ၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ဦးေအာင္ျမင့္ က ‘‘အေျခအေနေပးရင္ေတာ့ လုပ္ေပးရမွာေပါ့။ လံုၿခံဳေရး အေျခအေန ေလ။ အခုေတာ့ ဘာမွ မခ်ိန္ရေသးပါဘူး။ ညႇိေတာ့ ညႇိေနၾကတာေပါ့။ ညႇိတယ္ဆိုတာ လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့အေျခအေနေပါ့’’ ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္၌ ၂၀၁၇ ဧၿပီတြင္ လစ္လပ္ေနရာ ၁၉ ခုအတြက္ ၾကားျဖတ္ ေရြး ေကာက္ပြဲ  ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ၌ လစ္လပ္ေနရာ ခုနစ္ခုအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ထပ္မံက်င္းပရန္  စီစဥ္ေနျခင္း    ျဖစ္ သည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္လစ္လပ္ေနရာ ႏွစ္ခုႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလစ္ လပ္ေနရာငါးခု   စုစုေပါင္းလစ္ လပ္ေနရာ ခုနစ္ခုရွိေနသည္။

စတုတၳအႀကိမ္ျပင္ဆင္ထား သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာလစ္ လပ္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္လစ္လပ္ေၾကာင္း လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒က ေကာ္မရွင္သို႔ အေၾကာင္းၾကားသည့္ေန႔ကစ၍ လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္ သက္တမ္း၏ ပထမႏွစ္အတြက္ တစ္ႏွစ္အတြင္း လည္ေကာင္း၊ ဒုတိယႏွစ္၊ တတိ ယႏွစ္ႏွင့္ စတုတၳႏွစ္မ်ားအတြက္ ေျခာက္လအတြင္း ဥပေဒႏွင့္အ ညီ အစားထိုးေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ၿပီးျဖစ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္း ထားသည္။

ထို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ဥကၠ႒မ်ား က ေကာ္မရွင္ထံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေၾကာင္းအ ေၾကာင္းၾကားပါက အေၾကာင္း ၾကားခ်ိန္မွစ၍ ေျခာက္လအတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး က်င္းပႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအာဏာရပါတီ အ မ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၎တို႔ပါတီ၏ ပထမဗဟိုေကာ္မ တီ အ႒မအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအ ေဝးကို ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ႏွင့္ ၃၁ ရက္ တြင္ ယင္းအစည္းအေဝးအၿပီး ထုတ္ျပန္သည့္   ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္သံုးရပ္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး ဦးတည္ မည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားက်င္းပျခင္းက ျပည္သူမ်ား အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲအေတြ႕အ ႀကံဳ ပိုမိုမ်ားျပားေစေသာ္လည္း ျပည္သူစိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးပါ က ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ထိ ခိုက္ေစေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ဝင္ ဦးေအာင္ျမင့္က သံုးသပ္ သည္။v