နာမည္တပ္ဖိတ္ၾကားသည့္ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ၫႊန္ခ်ဳပ္၊ ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္ႏွင့္္ ရာထူးအဆင့္တူ ၀န္ထမ္းမ်ားသာ အက်ံဳး၀င္ဟုဆုိ

 ပညာေရး၀န္ထမ္းတစ္ ဦးတစ္ေယာက္တည္းအား နာ မည္တပ္ဖိတ္ၾကားသည့္ ျပည္ပ ခရီးစဥ္မ်ားခြင့္မျပဳေတာ့ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး႐ုံး ေၾကညာခ်က္သည္ ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရာထူးအဆင့္တူ၀န္ထမ္း မ်ားသာ အက်ံဳး၀င္ၿပီး အျခားရာ ထူးအဆင့္၀န္ထမ္းမ်ားမပါ၀င္ ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားထား သည္ဟုအဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာ နဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။


ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္က စစ္ ကုိင္းပညာေရးတကၠသုိလ္သုိ႔ သြားေရာက္စဥ္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ နည္းပညာ တကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ စဥ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘တကၠသုိလ္မွာဆုိ ပါခ်ဳပ္၊ ဒုပါခ်ဳပ္ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဦးစီး ဌာနေတြဆုိ ၫႊန္ခ်ဳပ္၊ ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္ ေပါ့။ အကုန္လုံးမဟုတ္ပါဘူးလုိ႔ ၀န္ႀကီးက ေသာၾကာေန႔(ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္)က ကြၽန္ေတာ္နဲ႔စစ္ကုိင္း၊ မႏၲေလးဘက္က တကၠသုိလ္ေတြ ဆီသြားေတာ့ ေျပာသြားပါတယ္။ အရင္ထုတ္ထားတဲ့စာအရ အ ကုန္လုံးအက်ံဳး၀င္တဲ့ သေဘာ သက္ေရာက္ေနတယ္။ သမၼတ႐ုံး ကလည္း အကုန္လုံးမဟုတ္ပါဘူး ဆုိတာ စာျပန္ထုတ္ပါလိမ့္မယ္’’ ဟု ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း က ေျပာသည္။

ၫႊန္ခ်ဳပ္၊ ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရာ ထူးအဆင့္တူ၀န္ထမ္းမ်ားမွအပ က်န္ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ နာမည္တပ္(By Name) ျဖင့္ဖိတ္ၾကားခံရသည့္ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားရွိပါက စာရြက္စာတမ္းျပည့္စုံစြာတင္ျပႏုိင္လွ်င္ ခြင့္ျပဳေပးမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

ပညာေရး၀န္ထမ္းအား By Name ျဖင့္ဖိတ္ၾကားသည့္ ျပည္ပ ခရီးစဥ္မ်ားကုိ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ကစကာ ခြင့္မျပဳေတာ့ ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး႐ုံးက ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆုိပါေၾကညာခ်က္သည္ သမၼတ႐ုံးက ၀န္ႀကီးဌာနတိုင္းသုိ႔ ၫႊန္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သ တင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေသာ္ လည္း ဒီမုိကေရစီပညာေရးလြတ္ လပ္ခြင့္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဆုိ ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ဆရာ သမဂၢမ်ား၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ မ်ားအပါအ၀င္ ပညာေရးအဖြဲ႕အ စည္း ၁၀ ခုေက်ာ္က ကန္႔ကြက္ ေၾကာင္း သေဘာထားေၾကညာခဲ့သည္။

 ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ တကၠ သုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ မ်ားရွိ ရာထူးအႀကီးပုိင္း၀န္ထမ္း အခ်ိဳ႕သည္ ႏုိင္ငံတကာမွ နာမည္ တပ္ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ လစဥ္ႏုိင္ငံ ျခားခရီးစဥ္မ်ား သြားေရာက္ေနၿပီး ခရီးစဥ္တိုင္း ထုိသူမ်ားသာသြား ေရာက္ရသည့္ အေနအထားမ်ိဳး ရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ပညာေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ေျပာဆုိေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

 ျမန္မာတကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာတကၠ သုိလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း ၁၅၀ ခန္႔ရွိ ေနၿပီး အဆုိပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈအရ ပညာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံ မ်ားသုိ႔ သင္တန္း၊ ပညာသင္၊ အစည္းအေ၀း၊ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ စာ တမ္းဖတ္ပဲြ၊ ညီလာခံ၊ ဖုိရမ္၊ ခ်စ္ ၾကည္ေရး၊ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ မ်ား သြားေရာက္ေနသည္။

Top News