မြန္ႏွင့္ဧရာဝတီ ရပ္ေက်းေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားပါဝင္မႈ NYC စစ္တမ္းေကာက္ယူမည္

ရန္ကုန္တုိင္း အလုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ရပ္ေက်းေရြးခ်ယ္ပြဲ၌ လာေရာက္မဲေပးေနသူတစ္ဦး (ဓာတ္ပုံ−စုိင္းေဇာ္)

မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာဝ တီတိုင္းမွ လူငယ္မ်ား ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ စိတ္ဝင္စား မႈႏွင့္ ပါဝင္မႈ မည္မွ်ရွိသည္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အ မ်ိဳးသားလူငယ္ကြန္ဂရက္ (NYC) ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး ကိုေအာင္ေက်ာ္ ဆန္းက ေျပာၾကားသည္။

မြန္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ ရပ္ေက်း ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားကို ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထား သည့္ ၂၀၁၈ မတ္လအထိ ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ရပ္ ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ သည့္ေန႔ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

‘‘ဒီစစ္တမ္းက ရရွိလာမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြက လူငယ္မူ ဝါဒ ခ်မွတ္ရာမွာလည္း အ ေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာပါ’’ ဟု ကို ေအာင္ေက်ာ္ဆန္းက ဆိုသည္။

ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္စု အေျခခံအဆင့္ကစတင္၍ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္အထိ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခန္းက႑တိုင္း တြင္လူငယ္မ်ား ပါဝင္မႈ ျမင့္တက္ လာေစရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္တိုင္း လူ ငယ္မ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္ လာေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ယခုစစ္ တမ္း ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားလူငယ္ကြန္ဂ ရက္က ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလစစ္ တမ္းေကာက္ယူျခင္းကို မြန္ျပည္ နယ္အတြင္းရွိ ကာလရွည္ေစာင့္ ၾကည့္ ေလ့လာသူ ၁၀ ဦးျဖင့္ ရပ္ ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၀ တြင္ လည္းေကာင္း၊ ကာလတိုေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာသူ ၅၁ ဦးျဖင့္ ရပ္ ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၅၀ တြင္ လည္းေကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NYC အတြင္း ေရးမွဴး ကိုေဝလြင္ဦးကေျပာ သည္။ ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလ စစ္တမ္းေကာက္ယူ ျခင္းကို ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းရွိ ၂၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကာလရွည္ ေစာင့္ၾကည့္သူ ၂၆ ဦးျဖင့္ ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၅၂ ခုတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကာလတို ေစာင့္ ၾကည့္သူ ၁၃၀ ျဖင့္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၅၀၀ တြင္ လည္း ေကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည္ ျဖစ္သည္။

စစ္တမ္း ေကာက္ယူစဥ္အ တြင္း အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ (၃၅) ႏွစ္ အတြင္း မဲဆႏၵရွင္ လူငယ္မ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ ေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ေမး ျမန္းျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ပြဲဆိုင္ရာ အခ်က္အ လက္မ်ား ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ သည္။

မြန္ျပည္နယ္၌ တိုင္းရင္း သားေပါင္းစံု ေနထိုင္ျခင္း၊ ျပည္ နယ္အစိုးရႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္း တြင္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားျပား ျခင္းႏွင့္ ေနထုိင္သူ မ်ားျပားျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ NYC အဖြဲ႕က ရပ္ေက်း  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈကို ေရြး ခ်ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အ ဆိုပါအဖြဲ႕ဝင္ မႏြယ္ဇင္ထက္က ဆိုသည္။

က်န္တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား တြင္ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲကို ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး မ်ား ေရြးခ်ယ္ၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္ နက္ က်င္းပေနျခင္းေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာ သည္။

ယင္းအမ်ိဳးသား လူငယ္ကြန္ ဂရက္သည္ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာတြင္ က်င္းပသည့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အေျချပဳစတင္ကာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္ ၁,၂၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေရြး ေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ သည္။