အူရီးဒူးဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ဟန္းဆက္တုိင္းတြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏုိင္ေတာ့မည္

ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ကစ၍ အူရီးဒူးဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ဟန္း ဆက္တုိင္းတြင္ ထည့္သြင္းအသုံး ျပဳႏုို္င္မည္ဟု ေအာ္ပေရတာက ေၾကညာသည္။

2G ကြန္ရက္ကုိ တည္ ေဆာက္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ အူရီးဒူးဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ယခင္က 3G ကြန္ရက္ေထာက္ပံ့ ေပးသည့္ ဟန္းဆက္မ်ားတြင္သာ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 

ဆင္းမ္ကတ္ႏွစ္ခုသုံး ဟန္း ဆက္မ်ားတြင္ Slot 1 သည္ 2G  ကြန္ရက္ျဖစ္ၿပီး Slot 2 သည္3G  ကြန္ရက္ျဖစ္၍ အျခားေသာ ေအာ္ပေရတာဆင္းမ္ကတ္ျဖင့္ မုိဘုိင္းအင္တာနက္ အသုံးျပဳလုိ သူမ်ားသည္ အူရီးဒူးဆင္းမ္ ကတ္ထည့္သြင္းအသုံးျပဳရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း  တယ္လီေနာအသုံးျပဳသူ ကိုေဇာ္ႀကီးက ေျပာသည္။

အူရီးဒူးသည္ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာအတြင္း ဧရာ၀တီႏွင့္ မေကြးတုိင္းတြင္ 2G ကြန္ရက္ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ၄ ရက္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိုင္း အတာျဖင့္ 2G ကြန္ရက္ဖြင့္လွစ္ ေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

‘‘အူရီးဒူးအသုံးျပဳေနသူေတြ က Slot 1 လား၊ Slot 2 လား စဥ္း စားေနဖို႔ မလုိေတာ့ပါဘူး’’ဟု ၎ ကေျပာသည္။

မိုဘုိင္းဟန္းဆက္အားလုံး ၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အူရီးဒူး ဆင္းမ္ကတ္ကို လက္ခံျခင္းမရွိ သျဖင့္ 3G ကြန္ရက္တစ္ခုတည္း ကိုသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္း ေအာ္ပေရတာ၏ စီအီးအုိဗီကာရန္ဆင္ဟာက ေျပာသည္။

ဆင္းမ္ကတ္အေရအတြက္ အနည္းဆုံး ပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ အူရီးဒူး၏ေစ်းကြက္ေ၀စုကို 2G  ကြန္ရက္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး တစ္ႏွစ္အ ၾကာတြင္ ျပန္လည္တုိင္းတာႏုိင္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာ တယ္လီေနာ အသုံးျပဳသူ ၁၉ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အူရီးဒူးအသုံး ျပဳသူ ကုိးသန္းခန္႔သာ ရွိသည္။