ေငြေၾကးႏွင့္နည္းပညာ လုိအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ အရက္ခ်က္စက္႐ုံမ်ား ေရဆုိးသန္႔စင္စနစ္ တပ္ဆင္ရန္ခက္ခဲေနဟုဆုိ

အရက္ခ်က္စက္႐ုံမ်ားတြင္ အစိုးရ ၫႊန္ၾကားသည့္ ေရဆုိးသန္႔စင္ စနစ္တပ္ဆင္ရာ၌ ေငြေၾကးရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားၿပီး နည္းပညာလုိ အပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ေနရ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံယမကာထုတ္ လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးသိန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အစုိးရက အရက္ခ်က္စက္႐ုံ မ်ား ေရဆုိးသန္႔စင္စနစ္တပ္ဆင္ ျခင္းကုိ အခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးထား ေသာ္လည္း အထက္ပါအခက္အ ခဲမ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ထပ္မံ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ၎ ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အရက္ ခ်က္စက္႐ုံ ၇၂ ႐ုံရွိၿပီး ၅၂ ႐ုံသည္ ေရဆုိးသန္႔စင္စနစ္တပ္ဆင္ထား မႈမရွိေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးခင္ေမာင္ ခ်ိဳက ေျပာၾကားသည္။

အရက္ခ်က္စက္႐ုံမ်ားတြင္ ေရဆုိးသန္႔စင္စက္႐ုံ မရွိျခင္း ေၾကာင့္ အနီး၀န္းက်င္တြင္ေနထုိင္ သူမ်ား ဒုကၡေရာက္ရသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာ သည္။

အရက္ခ်က္စက္႐ုံမ်ားတြင္ ေရဆုိးသန္႔စင္မႈေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ရန္ အစုိးရကလည္း အကူအညီ ေပးမည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

လက္ရွိေရဆုိးစနစ္သန္႔စင္ ျခင္းေခတ္မီနည္းစနစ္ တပ္ဆင္ ထားသည့္ အရက္ခ်က္စက္႐ုံ ႏွစ္႐ုံသည္ ဧရာ၀တီႏွင့္ မႏၲေလး တိုင္းတုိ႔တြင္ တည္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာ သည္။

က်န္ရွိေနသည့္ အရက္ခ်က္ စက္႐ုံ ၁၈ ႐ုံ၏ေရဆုိးသန္႔စင္ စနစ္သည္ ေခတ္မီျခင္းမရွိေတာ့ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။