တနသၤာရီအစိုးရ လွ်ပ္စစ္တင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ကို ျပည္သူအထင္လြဲေစရန္ ေဝဖန္ပါက တရားစြဲမည္ဟုဆို

ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ သူမ်ားသည္ လူမႈကြန္ရက္စာ မ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ အစိုးရ၏တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕ကို အမ်ားျပည္သူအထင္ အျမင္လြဲမွားေစေသာ ေရးသား ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစြဲဆို၍ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ဟု တနသၤာရီ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္၌ ထုတ္ျပန္သည္။ 

ထုိ႔အတူ တင္ဒါတင္သြင္းသူ သည္ မိမိတင္ဒါေအာင္ျမင္မႈအ တြက္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၾသဇာ တိကၠမရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ အကူအညီရယူရန္ ႀကိဳးစားပါက ၎၏တင္ဒါတင္သြင္းယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ကို ပယ္ဖ်က္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ယင္းသို႔ ထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦး ၾကည္လိႈင္ထံ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္ ညက ဖုန္းျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ဆက္ သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း မရခဲ့ေပ။ 

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္း ႏုိင္ရန္ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန႐ံုးက ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္က စ၍ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္အထိ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုဦးစားေပးမည္ဟု  ထုတ္ျပန္ထားသည္။  

ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာ တင္သြင္းရမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အလားတူ တင္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္လုပ္ ငန္းဆိုင္ရာမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ၿပီး ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေခ်ာေမြ႕ရမည့္အ ျပင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ထြန္းညႇိျခင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။ 

တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းသေဘာတူစာ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ လုပ္ငန္းတန္ဖိုး  ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာေငြ ကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ ဘဏ္အာမခံလက္မွတ္ျပဳလုပ္၍ တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕ဘ႑ာေရးဌာန တြင္ အပ္ႏွံရမည္ဟု ပါရွိသည္။  

ကုမၸဏီက စာခ်ဳပ္ပါလုပ္ ငန္းကာလအတြင္း သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားပ်က္ ကြက္ပါက အဆိုပါကုမၸဏီ၏ ဘဏ္အာမခံလက္မွတ္ကို ႏိုင္ငံ ေတာ္ဘ႑ာေငြအျဖစ္ သိမ္း ဆည္း၍ ယင္းကုမၸဏီအား အမည္ပ်က္စာရင္း ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

လက္ရွိတြင္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ခ်ိျခင္းလုပ္ ငန္းကို တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထား ေသာ ထားဝယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (DDPC)က လုပ္ကိုင္ေနသည္။ ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား  မၾကာခဏျပတ္ ေတာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္က အဆိုပါကုမၸဏီကို ထားဝယ္ၿမိဳ႕ခံ ၃၀၀ ခန္႔က ဖေယာင္းတိုင္မီးမ်ား သံုးရက္ဆက္ ၿမိဳ႕အတြင္း စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ 

More in News Section

Top News