ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရး ဖြဲ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ျပင္ဆင္သင့္က ျပင္ဆင္မည္ဟု မြန္ႏွစ္ပါတီ ပူးတြဲထုတ္ျပန္

 မြန္ပါတီႏွစ္ခု အျမန္ဆံုး ေပါင္းစည္းႏုိင္ေရး ညႇိႏိႈင္းေနၿပီး ပါတီႏွစ္ခု၏ ဖြဲ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္း မ်ား ျပင္ဆင္သင့္ပါက ျပင္ဆင္ မည္ဟု မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ (MNP) မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမို ကေရစီပါတီ (AMDP) တုိ႔က ပူးတြဲထုတ္ျပန္သည္။


မြန္ႏုိင္ငံေရး ပါတီတစ္ခု တည္း ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရး ႏွစ္ဖက္ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအခ်င္း ခ်င္း သံုးႀကိမ္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး ပါတီထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုပြဲကို ဇန္န ဝါရီ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ယင္းအစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အထက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပါတီေပါင္းစည္းေရး ေတြ႕ ဆံုပြဲမ်ားကို တစ္လလွ်င္တစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီႏွစ္ခု မေပါင္းစည္းႏိုင္ခ်ိန္တြင္ လည္း ေပါင္းလုပ္၍ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး ဦးႏိုင္စံတင္က ေျပာ ၾကားသည္။

လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ က်ေရာက္မည့္ (၇၁)ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔အတြက္လည္း ႏွစ္ပါတီပူးေပါင္းၿပီး ထုတ္ျပန္ ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ ကာ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳး သားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ကို ႏွစ္ပါတီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးမည္ဟုပူးတြဲထုတ္ ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

မြန္ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရး ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းရန္ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီက ဦးေဆာင္ၿပီး သံဃာ ေတာ္မ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္သူမ်ားပါဝင္ သည့္ ေပါင္းစည္းေရးညႇိႏိႈင္းေရး အဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ကာ ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၄ အထိ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းမႈအ ႀကိမ္ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီေပါင္းစည္း ေရး ၂၀၁၇ ကစတင္ကာ ျပန္ လည္ျပင္ဆင္အားစိုက္လုပ္လာ ျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ပါတီ (မြန္)ဟူ၍ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ပါတီသံုးခုရွိေန သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအ တြင္း မြန္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ မဲဆႏၵနယ္ ၃၅ ေနရာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာသာ အႏုိင္ရရွိကာ မြန္ ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ က မဲဆႏၵနယ္ ၃၅ ေနရာယွဥ္ ၿပိဳင္ရာတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာသာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္ေနသည့္ ေခ်ာင္းဆံုမဲဆႏၵနယ္၌ မြန္အမ်ိဳး သားပါတီႏွင့္ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီတုိ႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ္လည္း မြန္ပါတီႏွစ္ ခုစလံုး အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက အႏုိင္ရရွိခဲ့ သည္။

အမ်ိဳးသမီးပါတီ (မြန္)သည္ မဲဆႏၵနယ္ေလးေနရာတြင္ ဝင္ ၿပိဳင္ေသာ္လည္း ေလးေနရာစလံုး ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

More in Politics Section