၂၀၁၇ အတြင္း အမ္ပီတီဆင္းမ္ကတ္ အသံုးျပဳသူ ေျခာက္သန္းခန္႔တိုးလာဟုဆို

၂၀၁၇ အတြင္း ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္း မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ MPT မိုဘိုင္းဆင္းမ္ကတ္ အသံုး ျပဳသူ ၂၈ သန္းေက်ာ္ ရွိလာၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း အသံုးျပဳသူဦးေရ ေျခာက္သန္းခန္႔ တိုးတက္လာေၾကာင္း MPT ႏွင့္ KSGM လုပ္ငန္းစု ဒုတိယစီးပြားေရး အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးသိန္းဟုတ္က ေျပာသည္။

‘‘၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ MPT အသံုးျပဳသူဦးေရဟာ သိသိ သာသာ တိုးတက္ေနဆဲျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ဦးသိန္းဟုတ္က ေျပာ သည္။


MPT အသံုးျပဳသူဦးေရသည္ ၂၀၁၆ အတြင္း ၂၂ သန္းေက်ာ္ သာ ရွိရာမွ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း တြင္ ၂၈ သန္းေက်ာ္အထိ တုိး တက္လာေၾကာင္းဆိုသည္။ ထုိ႔ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ MPT ဆင္းမ္ကတ္မ်ား အသံုးျပဳေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

 MPT မိုဘိုင္းကြန္ရက္ကို ၂၀၁၇ ေမလကစ၍ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕ ၌ LTE+ (4G) ကြန္ရက္အျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး  လက္ရွိတြင္ LTE+ ကြန္ရက္ကို ၿမိဳ႕ ၈၀ ေက်ာ္၌ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားကာ အသံုးျပဳသူ ၃ ဒသမ ၈ သန္းအထိ တိုးတက္လာေၾကာင္း ဦးသိန္းဟုတ္က ေျပာသည္။

‘‘LTE ကြန္ရက္ေတြ တုိးခ်ဲ႕ လာတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွာ LTE အသံုးျပဳသူေပါင္း ၃ ဒသမ ၈ သန္းအထိ ရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ ေတြ ေကာင္းမြန္လာတဲ့အတြက္ အသံုးျပဳသူ အမ်ားစုကလည္း ဖုန္း ေျပာတာထက္ အင္တာနက္ (data) ကို ပိုၿပီး အသံုးမ်ားလာၾက ပါတယ္’’ဟု ဦးသိန္းဟုတ္က ေျပာသည္။

MPT အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ အတြင္း ၿမိဳ႕ ၂၈၀ ေက်ာ္တြင္ LTE အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ကြန္ရက္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထား သည္။