တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေနရာမေျပာင္းဘဲ အတည္တက်တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုသည့္ တကၠသိုလ္စစ္တမ္းေကာက္ယူ

တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာ မမ်ားတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္တစ္ ခုမွ တစ္ခုသို႔ မေျပာင္းေရႊ႕ဘဲ တစ္ေနရာတည္းတြင္သာ အတည္တက် (အၿမဲတမ္း) တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုပါက အဆုိပါတကၠ သိုလ္မ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည့္ သုေတသနဆန္းစစ္လႊာတစ္ခု ေကာက္ယူေနသည္ဟု အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာညီလွငယ္က ေျပာသည္။

ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆရာ၊ ဆရာ မမ်ား၏ေဒသေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လိုမႈအေျခအေနကို သိရွိႏုိင္ရန္ ေကာ္မရွင္က သုေတ သနဆန္းစစ္လႊာေကာက္ယူျခင္း ျဖစ္ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအ ခ်က္အလက္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။


‘‘ဆရာ၊ ဆရာမေတြဟာ ကိုယ္ေနခ်င္တဲ့ေနရာမွာ ေနရသူ ရွိသလို ကိုယ့္ေနရပ္ေဒသ နီးနီးနားနားမွာ မေနရဘဲ အေဝးႀကီးမွာ သြားေနရသူေတြလည္းရွိတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ တစ္ေနရာ တည္း၊ တစ္ေက်ာင္းတည္းမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရတာ ႀကိဳက္ လား၊ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ရတာႀကိဳက္လား၊ တကယ္ လို႔ တစ္ေနရာတည္းမွာေနရတာ ႀကိဳက္တယ္ဆိုရင္ ဘယ္တကၠ သိုလ္မွာ ေနခ်င္လဲေပါ့။ အဲဒီတကၠသိုလ္ေတြကို ဦးစားေပး ၁၊ ၂၊ ၃ နဲ႔ ျဖည့္ခိုင္းထားတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြသေဘာထားကို စစ္ တမ္းေကာက္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနကို အႀကံျပဳမယ္။ ပိုေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ စဥ္းစားလို႔ရ ေအာင္ေပါ့’’ ဟု ေဒါက္တာညီလွ ငယ္က ဆိုသည္။

  အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာ လိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားရွိ နည္းျပ ရာထူးမွ ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)ရာ ထူးအထိ ဆရာ၊ ဆရာမတိုင္း သည္ အဆိုပါသုေတသနဆန္းစစ္ လႊာပါ အခ်က္မ်ားကို ေျဖဆိုၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွတစ္ ဆင့္ ေကာ္မရွင္သို႔ ဇန္နဝါရီ တတိယပတ္  ေနာက္ဆံုးထားေပးပို႔ရ မည္ျဖစ္သည္။

 သုေတသနဆန္းစစ္လႊာ၌ (၁)တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္တစ္ခုခု တြင္ အၿမဲတမ္းတာဝန္ထမ္း ေဆာင္လိုပါသလား၊ ေရႊ႕ေျပာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုပါသလား၊(၂) အၿမဲတမ္းေနထုိင္ေသာ ၿမိဳ႕ ႏွင့္ (၃) အတည္တက်တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခြင့္ရမည္ဆိုပါက ဦးစား ေပးအဆင့္ သံုးဆင့္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ လိုသည့္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ အမည္စသည့္ အခ်က္သံုးခ်က္ ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ သုေတသန  ဆန္းစစ္လႊာပါအ ခ်က္မ်ားကို မိမိ၏ဆႏၵအတုိင္း လြတ္လပ္စြာ ျဖည့္စြက္ရန္ႏွင့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကို တည္းျဖတ္ျပင္ ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္မည့္ အေျဖအတြက္ တိုက္တြန္းျခင္းမျပဳလုပ္
ရန္ ေကာ္မရွင္၏သုေတသနဆန္း စစ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ အရ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒ ေကာ္မရွင္ကို အဖြဲ႕ဝင္ ၂၁ ဦးျဖင့္ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္ ၏တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ပညာေရးစနစ္၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအ ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚ အ ကဲခတ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္အႀကံေပး ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။