တစ္လခြဲခန္႔အတြင္း ေကအိုင္ေအတပ္စခန္း ၂၂ ခု သိမ္းပုိက္ရရွိဟု တပ္မေတာ္ထုတ္ျပန္

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIA)တို႔အ ၾကား ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ ရက္ကစ၍ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရာ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ (လြတ္လပ္ေရးေန႔)အထိ တစ္လ ခြဲခန္႔အတြင္း KIA တပ္စ ခန္း ၂၂ ခုသိမ္းပုိက္ရရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

ျမန္မာ့အဖုိးတန္သယံဇာတ မ်ားႏွင့္ သစ္မ်ားခုိး၀ွက္ထုတ္လုပ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဓိကလမ္း ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ KIA စခန္းမ်ား သိမ္းပုိက္ရရွိေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက ဇန္ န၀ါရီ ၄ ရက္ညတြင္ သတင္းထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။ သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ KIA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။

၂၀၁၇ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ ရက္က စတင္၍ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ အေနာက္ ေတာင္ဘက္ ၂၅ မိုင္ခန္႔အကြာေဒ သအတြင္း တပ္မေတာ္စစ္ ေၾကာင္းမ်ားက နယ္ေျမလုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ထိေတြ႕မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္အထိ KIA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ စခန္းငယ္ ၁၈ ခုကုိ သိမ္းပုိက္ရရွိကာ ယေန႔ တြင္ အဓိကစခန္းေလးခုသိမ္း ပိုက္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။