တပ္မေတာ္ ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီး စုစုေပါင္း ၁၃ ဦး အေျပာင္းအေရႊ႕ျပဳလုပ္

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) အပါအ ဝင္ တပ္မေတာ္ထိပ္တန္းအရာရွိ စုစုေပါင္း ၁၃ ဦး၏ ရာထူးေနရာမ်ားအေျပာင္းအေရႊ႕ျဖစ္ခဲ့သည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေအာင္ျမင့္ သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားယူခဲ့၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္အား ၎၏ေန ရာ၌ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္တြင္ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အလယ္ ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဝင္းဗိုလ္ရွိန္ကို တပ္မ ေတာ္ စစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္အ ျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း) မွ ဗိုလ္မွဴး ခ်ဳပ္ေက်ာ္စြာလင္းကို အလယ္ပိုင္း တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခဲ့ေၾကာင္း တပ္ မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္က ရာထူး အေျပာင္းအေရႊ႕တြင္ အထက္ပါ အရာရွိႀကီးမ်ားအပါအဝင္ တပ္မ ေတာ္ ထိပ္ပိုင္းအရာရွိ စုစုေပါင္း ၁၃ ဦးအေျပာင္းအေရႊ႕ ျဖစ္ခဲ့ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ နီးစပ္သူ မ်ားက ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရးအ ရာရွိခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအး ဝင္းကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ႐ံုး (ၾကည္း) အမွတ္ (၃) စစ္ ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕တြင္ စစ္ဆင္ ေရးအထူးအဖြဲ႕မွဴး (ကစထမွဴး)  အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ ခန္႔အပ္သည္။ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း) အမွတ္ (၃) စစ္ဆင္ေရးအထူး အဖြဲ႕၊ စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ ေဇာကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ႐ံုး  (ၾကည္း)အမွတ္ (၆) စစ္ဆင္ ေရးအထူးအဖြဲ႕၊ စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႕မွဴးအျဖစ္ တာဝန္ေပး အပ္ခံရသည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း) အမွတ္ (၆) စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႕၊ စစ္ဆင္ေရးအထူးအ ဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးထြဋ္ ကို တပ္မေတာ္စစ္ဘက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရး အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔ အပ္သည္။

အမွတ္ (၅) စစ္ဆင္ေရးကြပ္ ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲ ေရးမွဴး (စကခမွဴး) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေဇယ်ကို တပ္မေတာ္အ ရန္အင္အားသို႔ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ လိုက္ၿပီး အမွတ္ (၇) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ကိုကို ဦးသည္ အမွတ္ (၆) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲေရးမွဴးႏွင့္ စစ္ဦးစီးဗိုလ္မွဴး ခ်ဳပ္ တာဝန္မ်ားကို ပူးတြဲထမ္း ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္နည္းျပ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထြန္းျမတ္ေရႊသည္ ႀတိ ဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဒုတိယ တိုင္းမွဴးအျဖစ္ ခန႔္အပ္ခံရ ၿပီး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရး ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး႐ံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးဝင္းက တပ္ မေတာ္မွတ္တမ္း ၫႊန္ၾကားေရး မွဴး႐ံုးတြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအ ျဖစ္လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ မွတ္တမ္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ဝင္း လြင္သည္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးတြင္ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။

အမွတ္ (၁၅) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ ဒုတိယစစ္ဆင္ ေရးကြပ္ကဲေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေမာင္ဝင္းသည္ အမွတ္ (၅) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲေရးမွဴးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ အမွတ္ (၂၂) ေျခ ျမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္ ဒုတိယတပ္မ မွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၾကည္ခိုင္သည္ အမွတ္ (၇) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲေရး မွဴးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔အပ္ခံရ သည္။

More in News Section