အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ မ်ိဳးဗီဇကို ထာဝရပ်က္စီးေစၿပီး ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္

အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ မ်ိဳးဗီဇ (DNA)ကို ပ်က္စီးေစၿပီး ရင္သားကင္ဆာႏွင့္ အျခားႀကီးမားသည့္ ေရာဂါအမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားလာေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။

အရက္သည္ ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ အဆိပ္ရွိေသာ ဓာတုပစၥည္း မ်ားအျဖစ္ ေၾကပ်က္ကာ ယင္းဓာတုပစၥည္း ပမာဏမ်ားျပားလာပါက ခႏၶာကိုယ္ထဲရွိ အဓိကဆဲလ္မ်ား ပ်က္စီးေစၿပီး အက်ိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။


အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ခံတြင္း၊ လည္ပင္း၊ အသည္း၊ အူ မႀကီး၊ အူႏွင့္ရင္သားကင္ဆာမ်ား၊ အပါအဝင္ အက်ိတ္ခုနစ္မ်ိဳးအ ထိ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည္။ အရက္ကို ခႏၶာကိုယ္ကေခ်ဖ်က္ခ်ိန္တြင္ Acetaldehyde ဟုေခၚေသာ အဆိပ္ရွိ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ယင္းဓာတုပစၥည္းမ်ား ပမာဏနည္းပါက ခႏၶာကိုယ္က ရွင္း ထုတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း မ်ားျပားလြန္းပါက ခႏၶာကိုယ္ထဲရွိ ပင္မဆဲလ္ မ်ား ပ်က္စီးေစသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္း ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈအားလံုး၏ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အရက္ကို အနည္းငယ္ေသာက္လွ်င္ ပင္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း သုေတသီ မ်ားက ေျပာသည္။

အရက္အလြန္အကြၽံေသာက္သူမ်ားသည္ ခံတြင္း၊ လည္ပင္း၊ အသံအိုး၊ အသည္းႏွင့္ အူမႀကီးကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲ ရာယ္ျမင့္မားသည္။ ယခုေလ့လာမႈကို ၿဗိတိန္သုေတသီမ်ားက ဦး ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အရက္ေၾကာင့္ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပံုကို ႂကြက္မ်ားျဖင့္ ေလ့လာခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားသည္ ပင္မဆဲလ္မ်ားအတြင္း မ်ိဳးဗီဇပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ မ်ိဳး ဗီဇပ်က္စီးႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားသည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၂,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အရက္ေသာက္ေသာ ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ကာ အရက္ေရွာင္ရန္ သုေတသီမ်ားက အႀကံျပဳထားသည္။                                       

—Ref: Daily Mail