စီမံကိန္းမ်ားအစား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္အေရး ဦးစားေပးရန္ KPCC တိုက္တြန္း

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့မည့္အစား စစ္ေဘးဒုကၡသည္ မ်ားကူညီေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္း ျခင္းကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ကခ်င္ႏုိင္ငံ ေရးပါတီမ်ား ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ (KPCC)က ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံ တကာအဖြဲ႕အစည္း ခုနစ္ဖြဲ႕ခန္႔က ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ျပဳလုပ္မည့္ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး ပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကခ်င္ႏုိင္ငံ ေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထု ထံ အသိေပးဖိတ္ၾကားမႈမရွိခဲ့ ေၾကာင္း ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဂ်ာ္ဆန္းေနာ္က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျပင္းထန္ေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွအႀကီးစားစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္းကို ရည္ရြယ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးအဖြဲ႕ကို KPCC က ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီကလည္း ပထမအႀကိမ္သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ပါ၀င္သည့္ IFCႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔

ကို ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ေဂ်ာ္ဆန္းေနာ္က ဆိုသည္။

‘‘အခုလုပ္တဲ့အခါမွာေတာ့ လံုး၀ကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူးေပါ့ေနာ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုမွကို မဖိတ္ဘူး။ ေဒသခံေတြကလည္း တစ္ဆင့္စကားတစ္ဆင့္ၾကားၿပီးမွ ဒီေန႔ (ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္)ဆို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ဖို႔လာ ၾကတာရွိတယ္’’ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ားလုပ္ငန္းအေကာင္အ ထည္ေဖာ္မႈအဆင့္ဆင့္တြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခြင့္တို႔ ပါ၀င္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေျပာသည္။ ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မည္သည့္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးသည္ကို တက္ေရာက္ခြင့္မရွိသျဖင့္ မသိရွိေၾကာင္း KPCC က ဆိုသည္။