ဒီခ်ဳပ္က လူငယ္ပါတီဝင္ ခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ စုေဆာင္းႏိုင္ဟုဆို

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဒုတိယအႀကိမ္လူငယ္ ညီလာခံမတိုင္မီ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ လူငယ္ပါတီဝင္ ခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ စုေဆာင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။

လူငယ္ပါတီဝင္မ်ား စုေဆာင္းရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ပါတီဝင္ေရာက္သူ အင္အားပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ အင္အားနည္းပါးေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ‘‘တိုင္းေတြကေတာ့ အားေကာင္းတာေပါ့။ ျပည္နယ္မွာေတာ့အားနည္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကယားျပည္နယ္မွာေတာ့ ၅၀၀ ေလာက္ရတယ္’’ ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ဆိုသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ဒီခ်ဳပ္လူငယ္ညီလာခံတြင္ လူငယ္ပါတီဝင္မ်ား၏ အသက္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေျပာင္းလဲထားသျဖင့္ (၁၆) ႏွစ္မွ (၃၀) ႏွစ္အတြင္းလူငယ္မ်ားကို ပါတီဝင္အျဖစ္ စိစစ္လက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။