လူငယ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ားကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား

 ျမန္မာႏုိင္ငံလူ ငယ္ေရးရာ မူ၀ါဒမိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ ျခင္းအခမ္းအနားကုိ ေနျပည္ ေတာ္ရွိ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟို ဌာန(MICC-II)တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္နံနက္က က်င္းပရာ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎၏ မိန္႔ခြန္းအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံး စြဲရန္ ေျမႇာက္ေပးျခင္းကုိ နားမ ေယာင္ရန္အပါအ၀င္ လူငယ္မ်ား ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္အခ်က္အ ခ်ိဳ႕အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခဲ့သည္။

လူငယ္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္း

လူငယ္မူ၀ါဒမ်ားအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လူငယ္အင္ အားသည္ အဓိကက်ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ အတြင္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရသုံးပုံတစ္ပုံ ေက်ာ္သည္ အသက္(၁၅)ႏွစ္မွ (၃၅)ႏွစ္အၾကားရွိ လူငယ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။


မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ လူငယ္အင္ အားသည္ အေကာင္းဆုံးေသာရာ ခုိင္ႏႈန္းတစ္ခုရရွိထားေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားကုိ နမူနာယူ၍ လူငယ္အင္အားက်ဆင္းလာမႈ ကုိ ဂ႐ုျပဳရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့ ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ မရွိေသးေသာ္လည္း သားသမီးယူ ႏႈန္းက်ဆင္းလာၿပီး ယင္းသုိ႔က် ဆင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏုိင္ ငံတြင္လည္း ေနာင္တြင္လူငယ္ ရာခုိင္ႏႈန္း က်လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိလူမ်ားအေန ျဖင့္ မိမိ၏အရည္အခ်င္းကုိအစြမ္း ကုန္ျမႇင့္တင္ရန္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံအ တြက္ မ်ားစြာအေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာသည္။

 ‘‘ဒီေတာ့ရွိတဲ့လူမ်ားဟာ ကုိယ့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြကုိ အ သားကုန္ျမႇင့္တင္ဖုိ႔ဟာ ကြၽန္မတို႔ ႏုိင္ငံအတြက္ အမ်ားႀကီးပဲအေရး ႀကီးပါတယ္’’ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ဆုိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအ တြက္ အေရးႀကီးဆုံးသည္ပညာ ေရးႏွင့္က်န္းမာေရးျဖစ္ၿပီး  လူ ငယ္ႏွင့္  လူႀကီးႏွစ္ဖက္စလုံးက အျပဳသေဘာေဆာင္  ေျပာဆုိ ဆက္ဆံႏုိင္ေရးသည္  အလြန္အ ေရးႀကီးသည့္  အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာသည္။

မ်ိဳးဆက္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မိမိ တတ္သိခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားထံ ပုိ႔ခ်ႏုိင္ သည့္အေနအထားသည္ စာေရး ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိဘမ်ား၏ သင္ျပမႈ သာမက စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိဘမ်ားမသင္ျပႏုိင္သည့္ ကိစၥ မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ မိဘ ႏွင့္ေက်ာင္းမ်ားပူးေပါင္း၍ က ေလးမ်ားကုိ ျပည့္၀သည့္လူသား မ်ားျဖစ္ရန္ လုပ္ေပးသည့္သေဘာ ျဖစ္ေၾကာင္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ၏ အေရးပါပုံကုိ ၎ကေျပာၾကား သည္။

  ‘‘တိုးတက္ဖုိ႔ဆုိလို႔ရွိရင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔အားက စားက႑မွာ ကြၽန္မတို႔အားေပး ခ်င္ပါတယ္’’။

အစုအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ တတ္ရန္ ေလ့က်င့္ျခင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ရွိႏုိင္ငံအတြင္း အားနည္း ခ်က္တစ္ခုသည္ အစုအဖြဲ႕ႏွင့္အ တူတူလုပ္တတ္သည့္ အရည္အ ခ်င္းမ်ားမရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္း သည္ မိမိတို႔ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

‘‘ႏုိင္ငံရဲ႕အားနည္းခ်က္တစ္ ခုက အစုအဖြဲ႕နဲ႔အတူတူလုပ္ တတ္တဲ့ အရည္အခ်င္းမရွိတဲ့ဟာ ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ကြၽန္မတို႔ပညာ ေရးစနစ္မွာ အစုအဖြဲ႕နဲ႔ အတူတူ လုပ္တတ္ဖုိ႔၊ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ မသင္ ေပးတာေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ကုိယ္တစ္ ေယာက္တည္း အမွတ္အမ်ားဆုံး ရေအာင္လုပ္တဲ့  စနစ္ကေနၿပီးေတာ့ ထြက္ေပၚလာတဲ့စိတ္ဓာတ္ ေတြဟာ ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ညီ ၫြတ္ေရးအတြက္ စုေပါင္းလုပ္ ေဆာင္ေရးအတြက္ အေထာက္ အကူမျဖစ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း ဂုဏ္ယူၿပီးေျပာရမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ မတို႔ပညာေရးစနစ္က အားနည္း ခဲ့တယ္ဆုိေပမယ့္ ကြၽန္္မတို႔ျပည္ သူေတြရဲ႕ စုစည္းမႈစိတ္ဓာတ္က ေကာင္းပါတယ္။ တကယ္အေရး ႀကီးရင္ ေသြးစည္းၾကစုိ႔ဆုိတဲ့ စိတ္ ဓာတ္ဟာ ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူေတြ ထဲမွာ ရွိတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါ တယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အခ်င္း ပုိမိုအားသန္ေစ ရန္ လုပ္ေစလုိေၾကာင္း၊ မိဘ၊ ဆရာသမားမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေကာင္း ၿပိဳင္ဆိုင္ ျခင္းအတြက္ အဓိကထား သင္ ၾကားမႈမျပဳရန္ႏွင့္ အစုအဖြဲ႕ျဖင့္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ေစေရးသင္ၾကားေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ သည္။

အသက္ေမြးပညာသင္ယူရန္ စိတ္အားထက္သန္ေစလုိ

အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ပညာေရးသည္ ဆက္စပ္ ေနၿပီး လုိအပ္ေသာ ပညာအရည္ အခ်င္းရွိမွသာ အလုပ္ရႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းပညာမ်ားကုိ သတိျပဳသင္ၾကားရန္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က တိုက္တြန္းသည္။

‘‘ကြၽန္မတို႔ လူငယ္ေတြက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာ ေတြ သင္ယူဖို႔ စိတ္အားထက္သန္ ေစခ်င္ပါတယ္။ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းပညာ သင္ယူထားတာ ဟာ တကၠသိုလ္က ဘြဲ႕ေလာက္ တန္ဖိုးမရွိဘူးဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို လံုးလံုးမထားပါနဲ႔။ ကြၽန္မ ခဏ ခဏ သတိေပးပါတယ္။ကမၻာေပၚ မွာ အတိုးတက္ဆံုး၊ အခ်မ္းသာ ဆံုးျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ဆိုလို႔ရွိရင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာ ဘက္က အင္မတန္မွ အားသန္ပါ တယ္။ တကၠသိုလ္ပညာနဲ႔ ယွဥ္႐ံု တင္မကဘူး၊ တခ်ိဳ႕ဆိုလို႔ရွိရင္ တကၠသိုလ္ပညာထက္ေတာင္ သာေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ လက္ေတြ႕က်က် တန္ဖိုးထား တတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ပါပဲ’’ဟု ၎ကတိုက္တြန္းသည္။

မွ်ေ၀ျခင္း

ေလာကႀကီးတြင္ သင္ရခက္ သည့္သူမ်ားစြာရွိမည္ကုိ သေဘာ ေပါက္မိေသာ္လည္း မိမိကုိယ္ ကုိယ္ သင္ရလြယ္သူျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား၍ ပတ္၀န္းက်င္ထံမွ လည္း သင္ယူရန္၊ အျခားသူမ်ား ကုိ သင္ေပးရန္ သ၀န္မတုိသင့္ဘဲ  မိမိပညာကုိ မွ်ေ၀ျခင္းအားျဖင့္ ပညာပြားမ်ားႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

‘‘ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သင္ရ လြယ္တဲ့သူျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား ပါ။ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ကေနၿပီး ေတာ့ သင္ယူပါ။ ကိုယ္ကလည္း တျခားလူေတြကို သင္ေပးဖို႔ဟာ ကို သဝန္မတိုပါနဲ႔။ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ ပညာေတြကိုမွ်ပါ။ မွ်ျခင္းအား ျဖင့္ ပြားမ်ားပါတယ္။ သကၠတစကားပံုတစ္ခုရွိပါတယ္။ ပညာဟာ တျခားဟာေတြနဲ႔ မတူဘူးေပါ့။ မွ်ေလမွ်ေလပြားေလ၊ ကိုယ့္အတြက္လည္း လံုးလံုးမေလ်ာ့သြားဘူးတဲ့။ ဖေယာင္းတိုင္ေလး တစ္တိုင္ကေန ဖေယာင္းတိုင္ ၁၀၀ လာၿပီး မီးညႇိလို႔လည္း ပထမ ဖေယာင္းတိုင္ရဲ႕ မီးက မေသသြားဘူး’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ တည္ေဆာက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား သည္ မ်ားျပားသျဖင့္ မည္သည့္ ေခတ္အခါမွ် ၿပီးဆုံးႏုိင္မည္ မ ဟုတ္ေသာေၾကာင့္ မ်ိဳးဆက္မ်ားအလိုက္ အဆက္ဆက္ လက္ ဆင့္ကမ္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းတည္ ေဆာက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

လူငယ္ႏွင့္မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္

ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လူငယ္မ်ား အၾကားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာသည္ နိစၥဓူ၀ရင္ဆုိင္ႀကံဳ ေတြ႕ေနရေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ႏံြမွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္သူမ်ားရွိ သကဲ့သုိ႔ မ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ဘ၀နစ္မြမ္းသူမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိ သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ မည္ သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် စမ္းသပ္ မသုံးရန္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံး စြဲရန္ ေသြးထုိးမႈမ်ားကုိလည္း နား မေယာင္ရန္ သတိေပးသည္။

‘‘အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသား ေတြ၊ ေယာက်္ားေတြၾကားထဲမွာ ျဖစ္တတ္တာရွိတယ္။ မင္း ေယာက္်ားမဟုတ္ဘူး၊ မလုပ္ရဲ ဘူးလား၊ မေသာက္ရဲဘူးလား၊ မစားရဲဘူးလားဆုိၿပီးေတာ့ ေသြး ထုိးေပးတာေတြေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ စိတ္ က မပါသြားပါနဲ႔။ အဲဒီဟာကုိ လက္ခံတာဟာ ကုိယ္ညံံ့တာကုိ ျပတာပဲ။ ကုိယ္သတိၱရွိတာမဟုတ္ ဘူး’’ဟု ေျပာသည္။

‘‘ကိုယ္က မူးယစ္ေဆးဝါးစြဲ ေနတယ္၊ ဒုကၡေရာက္ေနတယ္ဆို ရင္ ကိုယ့္ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းေတြကို မင္းတို႔ ငါ့လိုမလုပ္နဲ႔ဆိုတဲ့ ေျပာရဲ တဲ့ သတၱိရွိဖို႔လိုတယ္။ ေျပာရဲတဲ့ ေစတနာ၊ ေျပာခ်င္တဲ့ေစတနာရွိ ဖို႔လိုပါတယ္။ အားလံုးကလည္း ဝိုင္းၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ မိတ္ေဆြ ေတြ ဒီလိုျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ ရၿပီဆိုရင္ ဝိုင္းၿပီးကူညီၾကပါ။ အထင္မေသးပါနဲ႔’’ဟု ၎ကေျပာ သည္။