ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေသာ ကေလးမ်ား ဉာဏ္ရည္တိုးတက္ႏိုင္

ကေလးငယ္မ်ား ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အဝလြန္ျခင္းႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည္။

ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ ကေလးငယ္မ်ား ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဉာဏ္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ၿပီး သင္ယူႏိုင္မႈအားပိုေကာင္းေၾကာင္း သိရသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏုပ်ိဳေသာ ဦးေႏွာက္က လိုအပ္ေနေသာ အင္အားမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း ယင္းေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။


ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္အတြင္း မွတ္ဉာဏ္ႏွင့္ စဥ္းစားေတြးေတာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၌ ဦးေႏွာက္ထုထည္ ပိုႀကီးမားေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈရွိသည့္ ကေလးမ်ားသည္ စာသင္ခ်ိန္ႏွင့္ စာေမးပြဲမ်ားတြင္ ရလဒ္ပိုေကာင္းေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈရွိေသာ ကေလးမ်ားသည္ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈပို အားေကာင္းၿပီး အာ႐ံုစူးစိုက္ႏိုင္ခ်ိန္ ပိုၾကာျမင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအေျခအေနသည္ အထူးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ သည့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္လည္း မွန္ကန္ၿပီး ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားျခင္းက စိတ္ႏွင့္ကိုယ္က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစ သည္။

ကေလးမ်ားသည္ အပတ္စဥ္ အနည္းဆံုးငါးရက္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သင့္ၿပီး မိနစ္ ၆၀ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားရန္လိုေၾကာင္း အေမရိကန္ပညာရွင္မ်ားက လမ္းၫႊန္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းတက္ရျခင္း၊ အိမ္စာလုပ္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယင္းလမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ ခက္ခဲႏိုင္သည္။

ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ေရကူးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။ ကေလးမ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားကို သေဘာက်ႏွစ္သက္ေစေရး မိဘမ်ားက လမ္းၫႊန္ေပးသင့္သည္။                                                        

—Ref: UPI