ရင္သားကင္ဆာေရာဂါအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တာရွည္ခံအသားမ်ားစားျခင္း ေလွ်ာ့ခ်ပါ

တာရွည္ခံရန္ စီမံထားသည့္ ဝက္ေပါင္ေျခာက္ႏွင့္ အသားေခ်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔ အစားအစာမ်ား စားျခင္းေၾကာင့္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ ျပသည္။

ယခုေလ့လာမႈတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၂၆၀,၀၀၀ ပါဝင္ၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ တာရွည္ခံရန္ စီမံထားေသာ အသား ကိုးဂရမ္ႏွင့္အထက္ စားသူမ်ားသည္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။


ယင္းအသားမ်ားသည္ တာရွည္အထားခံရန္ (သို႔မဟုတ္) အရ သာပိုေကာင္းေစရန္ ျပဳျပင္စီမံထားေသာ အသားမ်ားျဖစ္ၿပီး အသားေခ်ာင္းမ်ား၊ ဝက္ေပါင္ေျခာက္၊ ဝက္ဆီဖတ္ စေသာ အသား မ်ား စားသံုးမႈ ေလွ်ာ့ခ်သင့္သည္။

ယင္းအသားမ်ားသည္ အရသာေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း က်န္း မာေရးအတြက္ သင့္ေတာ္မႈမရွိေပ။

၂၀၁၅ အတြင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲဲ႕(WHO)က စီမံထားေသာ အသားမ်ားစားျခင္းေၾကာင့္ အူမႀကီးကင္ဆာျဖစ္ႏိုိင္ၿပီး အနီေရာင္အသားမ်ား စားျခင္းေၾကာင့္လည္း ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းေဖာ္ျပခ်က္သည္ ေလ့လာမႈေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ကို အ ေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အနီေရာင္အသားမ်ားစားျခင္းႏွင့္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈၾကား ဆက္စပ္မႈရွိသည္ဆိုေသာ အေထာက္အထား မေတြ႕ရဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

အျခားေသာ စားေသာက္မႈမ်ား၊ ေနထုိင္စားေသာက္မႈပံုစံမ်ား အျပင္ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္မွာပင္ အထက္ပါေတြ႕ရွိ ခ်က္သည္ ထင္ရွားေနေသးသည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ရင္သားကင္ဆာေရာဂါသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ရင္သားကင္ဆာကို ေစာေစာစီးစီးစစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ကုသ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ မိသားစုတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ရာဇဝင္ရွိပါက ရင္သားမ်ားကို ပံုမွန္စစ္ေဆးသင့္သည္။

ရင္သားကင္ဆာသည္ ႏို႔ထုတ္လုပ္ေသာအပိုင္းရွိ ဆဲလ္မ်ား တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။ အေရျပားကင္ဆာၿပီးေနာက္ ရင္ သားကင္ဆာသည္ အေမရိကန္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါျဖစ္သည္။

ရင္သားတြင္ အက်ိတ္ (သို႔မဟုတ္) ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕လွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ျပသစစ္ေဆးသင့္သည္။

—Ref: MNT

Top News