ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ အီးယူက ျမန္မာႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာခ်ဳပ္ ဆိုင္းငံ့

ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ဥ ေရာပသမဂၢအဖြဲ႕က သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဆိုင္း ငံ့သျဖင့္ အီးယူအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ လာမည့္ သံုးႏွစ္အတြင္း ေမွ်ာ္လင့္၍ မရ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ မႈ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦး ေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ၾသဂုတ္တြင္ စတင္ခဲ့ ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျဖစ္စဥ္ ေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း၌ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္  ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ စီစဥ္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကာကြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ကို အီးယူအဖြဲ႕က ဆိုင္းငံ့ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာ သည္။

သံုးႏွစ္ခန္႔ ႀကိဳးစားညႇိႏႈိင္းအ ၿပီး ေနာက္ဆံုးလက္မွတ္ထိုးရန္ က်န္သည့္အခ်ိန္တြင္ လက္မွတ္ မထိုးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံ မ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာရန္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ၾကန္႔ ၾကာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္မွာ ဒီစာခ်ဳပ္ ကို ၿပီးေအာင္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး လက္ မွတ္ထိုးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားထား တာ’’ ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ Myanmar Investment Outlook Simenar- 2018 ေဟာေျပာပြဲ၌ ၎ကေျပာ သည္။ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာ ေရာက္ရန္ အခြင့္အလမ္းနည္း ေသာ္လည္း အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ အေရွ႕အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားဝင္လာႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

အီးယူအဖြဲ႕ဝင္ ၂၈ ႏိုင္ငံကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စီးပြားေရးလာ ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚရာ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကာကြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရး က မ်ားစြာအေရးႀကီးေၾကာင္း စီး ပြားေရးပညာရွင္ အခ်ိဳ႕ကေျပာ သည္။ အတိတ္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ျပဳ လုပ္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ဖူးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လာ ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရန္ အာမခံခ်က္ရွိၿပီး ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကာကြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ က အဓိကက်ေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားအတြက္ ယံု ၾကည္မႈတိုးေစမည့္ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ ျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ဆိုင္းငံ့ျခင္း က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဥေရာပႏိုင္ငံ မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား ဝင္ ေရာက္လာရန္ အလားအလာ နည္းပါးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္ သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အီးယူႏိုင္ငံ မ်ားအၾကား ကုန္သြယ္မႈစနစ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အျပန္အလွန္ ျဖည့္ဆည္းေပး သည့္ စီးပြားေရး စနစ္မ်ိဳးေဆာင္ ရြက္မည္ဟု ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္ကျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အီး ယူသံ႐ံုးမွ သံအမတ္႐ိုလန္ကိုဘီး ယားက ေျပာထားသည္။

ၿဗိတိန္ကိုပါထည့္တြက္လွ်င္ အီးယူ (ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား) အဖြဲ႕ဝင္ ၂၈ ႏိုင္ငံရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရွစ္ႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ပမာဏသည္ကန္ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅ ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိသည္။ ယင္းတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ကန္ေဒၚလာ  ၄ ဒသမ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိသည္။ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံကို ထည့္မတြက္ပါက နယ္ သာလန္၊ ျပင္သစ္၊ ၾသစႀကီး ယား၊ လူဇင္ဘတ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဒိန္းမတ္၊ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၂ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိသည္။