ရခုိင္စည္ပင္ဝန္ႀကီးကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္ မဲခြဲရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မဲေပးမႈ ေဝဖန္ခံေနရ

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ မဲေပးခဲ့ဟု ဒုဥကၠ႒ရွင္းလင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္ စည္ ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးမင္း ေအာင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခံရမႈကို လႊတ္ေတာ္၌ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွက ဆႏၵမဲေပးျခင္းသည္ ဥကၠ႒အေန ျဖင့္ မဲေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ မဲ ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဦးျမသန္းက ေျပာသည္။


ဇန္နဝါရီ ၂ရက္က က်င္းပသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဦးမင္းေအာင္အား စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈကို မဲခြဲဆံုး ျဖတ္ရာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဆႏၵမဲေပးခဲ့ျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာဥပ ေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈ မရွိဆုိသည့္ ေဝဖန္မႈမ်ားလူမႈကြန္ ရက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ မဲတူညီေနသည့္အခါမွ အဆံုးအ ျဖတ္မဲကို ေပးရမည္ဆိုသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥ ရပ္မ်ားတြင္ ေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဦးျမသန္းက ဆက္ေျပာသည္။

‘‘အစည္းအေဝး အထ ေျမာက္ဖို႔၊ မေျမာက္ဖို႔ကိစၥရပ္ေတြ မွာ မဲတူရင္ေပးရမယ္။ တျခား အဆိုကိစၥ မဲခြဲတဲ့အခါ တူေနရင္ မဲေပးရမယ္၊ မဲတူမွေပးရတာပါ။ အခုဝန္ႀကီးကို ဆံုးျဖတ္တဲ့အခါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစု ေပါင္းဦးေရ၏ ဆိုတဲ့အတြက္ ဥကၠ႒ဟာ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဥကၠ႒အ ေနနဲ႔ ေပးတာမဟုတ္ဘူး။ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ေပး တာပါ။ ဥကၠ႒လည္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ပဲေလ’’ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ စည္ပင္ဝန္ ႀကီး ဦးမင္းေအာင္သည္ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွသည္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီမွ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီက လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၂၃ ေနရာ ရရွိထားသည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ရာ၌ ဥကၠ႒ (သို႔မဟုတ္) ဒုတိယဥကၠ႒သည္ ဆႏၵမဲမေပးရ၊ ေထာက္ခံဆႏၵမဲႏွင့္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵမဲအေရအတြက္တူေနသည့္ ကိစၥမွသာ အႏိုင္မဲေပးရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္က က်င္းပ ခဲ့သည့္ ဝန္ႀကီးဦးမင္းေအာင္ စြပ္ စြဲျပစ္တင္ခံရမႈ မဲခြဲမႈတြင္ ကိုယ္ စားလွယ္ ၄၅ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ ၿပီး ေထာက္ခံမဲေပးသူ ၃၇ ဦးႏွင့္ ကန္႔ကြက္မဲေပးသူ ရွစ္ဦးရွိသည္။ မဲေပးခြင့္ရွိသူ သံုးပံုႏွစ္ပံုက ေထာက္ခံပါက စြပ္စြဲျပစ္တင္ ခံရသူကို တာဝန္မွ ရပ္စဲရမည္ ျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မဲမေပး ခဲ့လွ်င္ပင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခံရသူမွာ တာဝန္မွ ရပ္စဲခံရမည့္ မဲအေရအ တြက္ရရွိခဲ့သည္။

More in Politics Section