ဖိုက္ဘာေကဘယ္၊ ၀ိုင္ဖုိင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတုိင္ ကုမၸဏီ ၁၈ ခုသာ ခြင့္ျပဳမိိန္႔ ေလွ်ာက္ထားဟုဆုိ

ဖုိက္ဘာေကဘယ္၊ ၀ုိင္ ဖိုင္ခ်ိတ္ဆက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတုိင္မ်ား တရားမ၀င္ စုိက္ထူေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸ ဏီမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေလွ်ာက္ထား ရန္ သတိေပးခဲ့ရာ ကုမၸဏီ ၁၈ ခုသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေလွ်ာက္ထား ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ လမ္း၊ တံ တားဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီက ဖိုက္ ဘာေကဘယ္၊ ၀ုိင္ဖုိင္ခ်ိတ္ဆက္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး တုိင္မ်ား တရားမ၀င္ စုိက္ထူ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား ကုိ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေလွ်ာက္ ထားရန္ ႏုိ၀င္ဘာလကုန္ပုိင္းက သတိေပးေၾကညာခဲ့သည္။

 ထုိသို႔ သတိေပးေၾကညာ ၿပီးေနာက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေလွ်ာက္လႊာ ထုတ္ယူသည့္ ကုမၸဏီ ၃၄ ခုရွိ ခဲ့ေသာ္လည္း ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီ  ၁၈  ခုသာရွိေၾကာင္းအထက္ပါ  တာ၀န္ရွိသူက ဆုိသည္။

‘‘ေလွ်ာက္ထားခြင့္ သက္ တမ္းကို ေလာေလာဆယ္ ထပ္ တိုးေပးဖို႔လည္း မရွိဘူး။ ခြင့္ျပဳ မိန္႔ေလွ်ာက္ထားခြင့္ကာလလည္း ျပည့္ၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ေျမျပင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးတာေတြ ဆက္ လုပ္ၿပီး တရားမ၀င္ခ်ိတ္ဆဲြတပ္ ဆင္ထားတာေတြကို ျဖဳတ္သိမ္း အေရးယူမႈေတြ ဆက္လုပ္သြားဖို႔ ရွိတယ္’’ဟု ၎ကဆုိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ႏုိ၀င္ ဘာက သတိေပးေၾကညာခ်က္တြင္ ဖုိက္ဘာေကဘယ္၊ ၀ိုင္ဖုိင္ခ်ိတ္ ဆက္ကိရိယာမ်ား ဆက္သြယ္ေရး တုိင္တပ္ဆင္ခ်ိတ္ဆဲြ စိုက္ထူျခင္းတုိ႔ကို MPT ႏွင့္ Eager Commu-nication Group ႏွစ္ခုသာတရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူထားၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း မရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း  ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ အခ်ဳိ႕သည္ တရား၀င္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ စာရင္း၌ ပါ၀င္လာေၾကာင္း အထက္ပါတာ၀န္ရွိ သူက ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳမိန္႔ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို မူ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေပ။

ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းအေနျဖင့္  ကုမၸဏီငါးခုႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ ထားၿပီး လစဥ္အသုံးျပဳခမ်ား ေပးေဆာင္ေစ၍ ဌာနပုိင္ဓာတ္တုိင္မ်ား၌ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္အသုံးျပဳခြင့္ေပးထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။