စားသုံးသူကာကြယ္ေရးအသင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ပဲ၊ ႏွမ္းအသင္း ကန္႔ကြက္

ပဲစားပြဲေတာ္တစ္ခုသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ား (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

မတ္ပဲ၊ ပဲစင္းငုံအပါအ ၀င္ ပဲမ်ိဳးစုံ၀ယ္ယူေနသည့္ႏုိင္ငံ မ်ား အထင္အျမင္လြဲမွား၍ ၀ယ္ ယူမႈေလ်ာ့က်ႏုိင္သျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ စားသုံးသူကာကြယ္ေရးအ သင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ကန္႔ ကြက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံပဲမ်ိဳးစုံ ႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္းက ဇန္ န၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္သည္။

ပုိးသတ္ေဆး ဓာတ္ႂကြင္း မ်ားေနေသာ ပဲမ်ားကုိ ျပည္တြင္း စားသုံးသူမ်ားထံ ေရာင္းခ်ရန္ ရည္ရြယ္၍ ပဲစားပြဲေတာ္မ်ား၊ ပဲ စားသုံးမႈျမႇင့္တင္ေရးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ ေနျခင္းေၾကာင့္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ စားသုံးသူမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရ မည့္အစား ပဲစုိက္ကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားမ်က္ႏွာတစ္ခု တည္းကုိၾကည့္ၿပီး ျပည္တြင္းပဲစား သုံးမႈ ျမႇင့္တင္ေရး ပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပေနေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔လုပ္ ေဆာင္ျခင္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံစားသုံး သူကာကြယ္ေရးအသင္းက ကန္႔ ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ကထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။ ထုိသုိ႔ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပဲ၊ ႏွမ္းအသင္းက ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ႏုိင္ငံျခားတင္ပုိ႔ေနတဲ့ပဲကုိ  အေျခအျမစ္မသိဘဲ ရမ္းထုတ္ လုိက္ေတာ့ တကယ္၀ယ္ယူေနတဲ့ သူက သံသယ၀င္သြားရင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ေရာ၊ ေတာင္သူေရာထိခုိက္ မွာပါ’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံပဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္းအတြင္းေရး မွဴးဦးမင္းကုိဦးက ေျပာၾကား သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ပဲစင္းငုံ အသစ္ေပၚေနၿပီး လာမည့္မတ္လ တြင္လည္း မတ္ပဲအသစ္ေပၚခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာေစ်း ကြက္မ်ား ထပ္မံဆုံး႐ႈံးမည္ဆုိ လွ်င္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ႏုိင္ေၾကာင္း  ၎ကေျပာသည္။

အိႏၵိယအစုိးရက ပဲတင္ သြင္းမႈကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ပုိး သတ္ေဆး ဓာတ္ႂကြင္းမ်ား ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အိႏၵိယေတာင္ သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ ရန္ မတ္ပဲ၊ ပဲစင္းငုံႏွင့္ပဲတီစိမ္း တို႔ကုိ တင္သြင္းမႈကန္႔သတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံပဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံပဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ ႏွမ္း ကုန္သည္အသင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ အသင္း၀င္ မ်ား၏ သေဘာဆႏၵျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းကုိဦးကေျပာသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စား သုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနက ပဲစားပြဲ ေတာ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ စားသုံးသူကာကြယ္ေရးအ သင္း၏ ကန္႔ကြက္ေသာသေဘာ ထားေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ ႀကီးဌာနသုိ႔ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ မတိုင္မီ ျပန္လည္ေတာင္းပန္ရန္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္က အသိေပး စာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ တိက်ေသ ခ်ာမႈမရွိဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကုိ တာ၀န္ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဦးစီးဌာနအေပၚ အမ်ားျပည္သူ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမည့္ေရးသား မႈ၊ စြပ္စြဲမႈမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူ မ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲ မႈျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အသံုးအႏႈန္း မ်ားပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး ႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာန၊ စားသုံးသူေရးရာဦးစီး ဌာနကုိ ျပန္လည္ေတာင္းပန္ရန္ ႏွင့္ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း မေတာင္းပန္လွ်င္ တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားႏွင့္အညီ တရားစြဲဆုိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အသိေပးစာတြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။