မြန္ျပည္နယ္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားရန္ ေန႔စားလေပး ဆရာ၊ ဆရာမ ၄၆၀ ေက်ာ္ ခန္႔အပ္

မြန္ျပည္နယ္ အေျခခံပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တုိင္း ရင္းသားစာေပသင္ၾကားရန္ ေန႔ စားလေပး ဆရာ၊ ဆရာမ ၄၆၀ ေက်ာ္ ခန္႔အပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ကရင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီး ေစာေအာင္ျမင့္ခုိင္က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း တုိင္း ရင္းသားစာေပသင္ၾကားရန္ ေန႔ စားလေပး ေလွ်ာက္ထားသူဦးေရ ၆၃၇ ဦးရွိၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရး ရာဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၇ ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္က ဆရာ၊ ဆရာမ ၄၆၃ ဦးအား ခန္႔ခဲ့ ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးေစာေအာင္ျမင့္ ခုိင္က ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကိုေတာ့ တရားဝင္ခန္႔အပ္စာ မဝင္ေသး ဘူး။  ဒါက ျပည္ေထာင္စုက တရားဝင္ခန္႔အပ္တာပါ။ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာ မွာေတာ့ ထုတ္ျပန္ထားတယ္။ မြန္ျပည္နယ္အတြက္ ခန္႔အပ္လိုက္ တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမအေရအတြက္ က သင္ၾကားတဲ့ေနရာမွာ လံု ေလာက္မႈမရွိေပမယ့္ ေနာက္ႏွစ္ ေတြမွာ လိုအပ္တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြကို ျပန္ေခၚသြားဖို႔ရွိတယ္။ အခုခန္႔အပ္လိုက္တဲ့သူေတြက အခ်ိန္ျပည့္ေက်ာင္းေတြမွာ သင္ ၾကားေပးရေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္’’ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ တုိင္း ရင္းသားစာေပသင္ၾကားသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေခၚယူပါက အတန္းပညာ ၁၀ တန္းေအာင္ မွသာ ေခၚယူမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုခန္႔ အပ္ခံရသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သည္ လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းခ်ိန္ ျပင္ပ၌ မြန္တိုင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၅၆၈ ဦး၊ ကရင္စာေပသင္ၾကား သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၄၈၄ ဦးႏွင့္ ပအိုဝ္းစာေပ သင္ၾကားသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၆၆ ဦး စုစုေပါင္း ဆရာ၊ ဆရာမ ၁,၁၁၈ ဦးရွိ ေၾကာင္း ကရင္တုိင္းရင္းသားလူ မ်ိဳးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီး႐ံုးမွတ္တမ္းအရ သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္၊ ကရင္တုိင္းရင္းသား စာေပသင္ၾကား သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိကာ မြန္စာေပသင္ၾကားသည့္ အေျခခံပညာေက်ာင္း ၂၇၀၊ ကရင္စာေပသင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္း ၂၇၃ေက်ာင္းရွိၿပီး ပအိုဝ္းစာေပသင္ၾကားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကာ စာသင္ေက်ာင္း ၃၀ ရွိသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ မြန္စာ  သင္ၾကားသည့္ ကေလး ၂၃,၀၅၀ ဦး၊ ကရင္စာေပသင္ၾကားသည့္ ကေလး ၁၇,၂၃၃ ဦးႏွင့္ ပအိုဝ္းစာေပသင္ၾကား သည့္ ကေလး ၂,၁၅၆ ဦးရွိ ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ပညာေရး မွဴး႐ံုးစာရင္းအရ သိရသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးတုိင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မက်န္ရွိေစ ဘဲ အေျခခံပညာ  သင္ယူၿပီး ေျမာက္ႏုိင္ေရး သင္ၾကားသင္ယူ မႈ ကူညီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေန႔စားလေပး (Teaching Assistant (TA)) မ်ားကို ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ၅,၁၆၁ ဦး ခန္႔ အပ္ထားသည္။

More in News Section

Top News