ေျခာက္လအတြင္း အမွန္သံုးစြဲႏိုင္မည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို အေလအလြင့္မရွိသံုးစြဲရန္ သမၼတေျပာ

သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ဇန္န၀ါရီ၉ရက္က ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္အစည္းအေ၀းက်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး)

 ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မစတင္မီ ၾကား ကာလအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဘတ္ဂ်က္ကို ေျခာက္လအတြင္း အသံုးစရိတ္မ်ား အေလအလြင့္ မရွိဘဲ က်စ္လ်စ္စြာသံုးစြဲရန္ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္အစည္းအေဝး၌ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္အ စည္းအေဝးတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျခာက္လတာကာလအ တြင္း ၿပီးစီးႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ေတာင္းခံရန္ သမၼတက မွာၾကားသည္။

ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္တြင္ ေရွ႕ပိုင္းႏွစ္လသာ ေႏြရာသီျဖစ္ ၿပီး က်န္ေလးလက မိုးရာသီျဖစ္ ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းသဘာဝအေလ်ာက္လုပ္ငန္းအသစ္မ်ား ေဆာင္ ရြက္ရန္ ကာလအပိုင္းအျခားအား ျဖင့္ အခ်ိန္လံုေလာက္မႈမရွိျခင္း ေၾကာင့္ တတ္ႏုိင္သမွ် လုပ္ငန္းအ သစ္မ်ားတင္ျပေတာင္းခံျခင္းမျပဳ ရန္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္အစည္း အေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာသည္။

စက္ပစၥည္းဝယ္ယူမႈတြင္ လည္း ေျခာက္လတာကာလအ တြင္း ဝယ္ယူႏုိင္မည့္ပစၥည္းမ်ား အတြက္သာ တင္ျပေတာင္းခံရ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း က်ပ္ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ျပည္တြင္းက်ပ္ေငြျဖင့္သာ ဝယ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြသံုးစြဲမႈကိုလည္း တတ္

ႏုိင္သမွ် ေလွ်ာ့ခ်ရန္လိုသည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ အသံုးစရိတ္မ်ား တင္ျပေတာင္းခံ ရာတြင္ သာမန္အသံုးစရိတ္အ ပိုင္းတြင္ ဝန္ထမ္းအသစ္ခန္႔ထား ျခင္းကို လာမည့္ႏွစ္ ေျခာက္လအတြင္း အမွန္တကယ္ခန္႔ထား ႏိုင္မည့္ ကာလအပိုင္းအျခားအ တြက္သာ တင္ျပေတာင္းခံရန္ႏွင့္ စက္ကိရိယာ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းကို ေျခာက္လအတြင္း ၿပီးစီးႏိုင္ မည့္ကိစၥမ်ားကိုသာ ေတာင္းခံရန္ သမၼတက ေျပာသည္။

ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လံုး ေျခာက္လအတြင္း အမွန္ တကယ္သံုးစြဲႏိုင္သည့္ အသံုးစ ရိတ္ကိုသာ ဘ႑ာေငြအေလအ လြင့္မရွိေစဘဲ က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ သံုးစြဲႏုိင္မည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ က ေျပာသည္။

ျပည္ပေခ်းေငြ၊ ျပည္ပအကူ အညီရယူသံုးစြဲမႈအပိုင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးရွိထိေရာက္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ ျပည္ပေခ်းေငြရယူရာတြင္ အရႏွင့္ အသံုးႏွစ္ဖက္စလံုး လ်ာထား

ေဆာင္ရြက္ရသျဖင့္ ေျခာက္လအတြင္း အမွန္သံုးစြဲႏုိင္သည့္ အကူအညီ၊ ေခ်းေငြမ်ားကိုသာ ရယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

လစာႏွင့္ စရိတ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ မ်ား၊ ခရီးသြားလာစရိတ္မ်ား၊ စက္သံုးဆီဝယ္ယူမႈမ်ား၊ ျပင္ဆင္ ထိန္းသိမ္္းစရိတ္ စသည့္ သာမန္ အသံုးစရိတ္မ်ား၊ ေျခာက္လအ တြင္း ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ ျဖင့္ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရ မည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ စက္ပစၥည္းဝယ္ယူသည့္ ေငြလံုး ေငြရင္းအသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ အ ရင္းေပးဆပ္ရန္ အခ်ိန္ေစ့ေန သည့္ ေႂကြးၿမီအသံုးစရိတ္မ်ား ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအသစ္မ်ား၊ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ပရိေဘာ ဂဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသစ္ဝယ္ယူျခင္း အသံုးစရိတ္ မ်ား စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်မႈပမာဏ က်ပ္ ၃၄ ဘီလီယံရွိသည္ဟု သမၼတက ေျပာသည္။ အစိုးရက စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ၿပီးေသာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ ရေငြခန္႔မွန္းခ်က္ ၃၇၆ ဘီလီယံေက်ာ္

ရွိၿပီး အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၁,၁၉၅ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိေနသျဖင့္ လိုေငြ က်ပ္ ၈၁၉ ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စတင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာႏွစ္အစ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ စတင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္သည္ မတ္

လ ၃၁ ရက္တြင္ အဆံုးသတ္မည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၾကားကာလ ေျခာက္လအတြက္ သီးသန္႔ဘတ္ ဂ်က္ကို အစိုးရက ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။