အစိုးရတင္ဒါေခၚယူမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သတိေပး

တင္ဒါေခၚသည့္ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူတို႔၏ ေဝ ဖန္မႈမ်ားရွိသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား အထူးသတိ ထားရန္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္က ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္၌ က်င္းပ ေသာ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္အစည္း အေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေျပာသည္။

အစိုးရ တင္ဒါမ်ားသည္ ယခင္ကထက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေသာ္လည္း ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်နပ္စရာမဟုတ္ဘဲ တင္ဒါ ေခၚယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား၏ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္ ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ေသာ္လည္း လံုေလာက္ မႈမရွိဘဲ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ကိုက္ညီ သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳ လုပ္ေနရသည္ဟု စီမံကိန္းေကာ္ မရွင္အစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဆိုသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑ႏွင့္ပတ္ သက္၍ လိုအပ္သည့္ေငြေၾကးမ်ား ရယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးႏိုင္ေသာ္ လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အစိုးရက ေက်နပ္မေနသင့္ဟုဆို သည္။လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လယ္ယာေျမပိုင္ ဆိုင္မႈျပႆနာမ်ားကို ျပည္သူအ မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးထံမွ မၾကာခဏၾကားေနရသျဖင့္ ႏုိင္ငံ လူဦးေရ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူမ်ား ေက်နပ္လက္ခံႏုိင္ ေစရန္ အစိုးရက ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မႈ မရိွေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေျပာသည္။

ျပည္ပကုန္သြယ္မႈလိုေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစ်းကြက္ရွာေဖြ႐ံု သာမက ေစ်းကြက္ကို ဖန္တီးရန္ ျပည္ပႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြမျပႏုိင္ရန္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ရမည္ဟု ဆိုသည္။

ႏုိင္ငံစီးပြားေရးတြင္ အစိုးရ ႏွင့္ ပုဂၢလိက ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိိန္းမ်ားကို ဦးတည္ႏုိင္မည္ဆိုပါက စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏွင့္ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အ ကူျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အ တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

လမ္းကြန္ရက္မ်ားေကာင္း မြန္ျခင္း၊ ခရီးသည္ႏွင့္ကုန္စည္ပို႔ ေဆာင္ေရး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈေကာင္း မြန္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္ လအတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈ ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထား သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ႏိုင္ငံ ေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

တိုးတက္စႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ေက်နပ္မေနသင့္ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာသည္။