ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားေသာ္လည္း အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေစသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ တ႐ုတ္က ေငြပံ့ပုိးေနဟု ၾသစေၾတးလ်ေျပာ

ကင္ဘာရာႏွင့္ ေဘဂ်င္း  အစိုးရတု႔ိၾကား ေနာက္ထပ္တင္း မာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည့္ မွတ္ ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ၾသစေၾတးလ် အ ႀကီးတန္းဝန္ႀကီးတစ္ဦးက တ႐ုတ္ သည္ ပစိဖိတ္ေဒသရိွ ကုန္က်စ ရိတ္မ်ားၿပီး အသံုးမဝင္ေသာ အ ေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္း မ်ားကုိ ေငြေထာက္ပံ့ေနသည္ဟု ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံျခား ၾကားဝင္စြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒမ်ား အဆိုျပဳ ခ်ိန္က တ႐ုတ္သည္ အဓိကစုိးရိမ္ စရာျဖစ္သည္ဟု ၾသစေၾတးလ်က ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ ေဘဂ်င္းက ေဒါသထြက္ခဲ့ကာ ၿပီးခဲ့သည့္လ က ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား တင္းမာမႈျမင့္တက္ခဲ့သည္။


တ႐ုတ္က ပစိဖိတ္ကြၽန္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံ ေရးထူေထာင္ထားၿပီး ၂၀၀၆ မွ ၂၀၁၆ အတြင္း ယင္းေဒသရိွ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပး ေသာ ေခ်းေငြအပါအဝင္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇၈ ဘီလီယံ ေပးခဲ့သည္ဟု ၾသစေၾတးလ် Lowy Institute က ခန္႔မွန္းသည္။

ယင္းေဒသအတြင္း ေဘဂ်င္း၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈပုိမိုႀကီးမားလာ သည္ဟု ရွင္းလင္းေနေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဝန္ႀကီး ဖီရာဗန္တီဝဲလ္စ္က ေျပာၾကားေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ားေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားၿပီး အခ်ည္းႏီွး ျဖစ္ေနသည္ဟု ေဝဖန္သည္။

ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးစီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း အျဖစ္ မစၥစ္ဝဲလ္စ္သည္ ပစိဖိတ္ ေဒသသို႔ သြားေရာက္ေသာ ခရီး စဥ္အတြင္း အထက္ပါကဲ့သို႔ေျပာ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဘဏ္တို႔ထံမွ ေခ်း ေငြမ်ားက့ဲသို႔မဟုတ္ဘဲ တ႐ုတ္ က ေက်နပ္စရာေကာင္းေလာက္ ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေအာက္ေလ်ာ့နည္းေသာ အေျခအေနျဖင့္ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္ဟု မစၥစ္ဝဲလ္စ္ကေျပာသည္။

 ယင္းတ႐ုတ္ေခ်းေငြမ်ား အနက္ အခ်ဳိ႕ကုိ ပစိဖိတ္ႏုိင္ငံ မ်ားက ျပန္လည္ဆပ္ရန္ လိုအပ္ ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေနာက္ ဆက္တြဲအေျခအေနမ်ားကိုမူ မိမိ တို႔ မသိေသးဟု မစၥစ္ဝဲလ္စ္က ေျပာသည္။         

—Ref: AFP